Monthly Archive Tháng Mười Hai 2016

ByTamKhoa

QUY ĐỊNH MỚI NHẤT VỀ HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016

1. Thời hạn nộp BCTC cụ thể như sau:

Tại khoản 1,2 điều 109 thông tư 200/2014/TT-BTC qui định:

1. Đối với doanh nghiệp nhà nước

a) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính quý:
– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước chậm nhất là 45 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước nộp Báo cáo tài chính quý cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

b) Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm:
– Đơn vị kế toán phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; Đối với công ty mẹ, Tổng công ty nhà nước chậm nhất là 90 ngày;
– Đơn vị kế toán trực thuộc Tổng công ty nhà nước nộp Báo cáo tài chính năm cho công ty mẹ, Tổng công ty theo thời hạn do công ty mẹ, Tổng công ty quy định.

2. Đối với các loại doanh nghiệp khác

a) Đơn vị kế toán là doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh phải nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm; đối với các đơn vị kế toán khác, thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày;

b) Đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo thời hạn do đơn vị kế toán cấp trên quy định.”

kt45
Theo quy định trên thì:
Doanh nghiệp nhà nước nộp BCTC quý chậm nhất là ngày 20 kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo quý. Chậm nhất ngày thứ 30 kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo năm.
Công ty mẹ, tổng công ty nhà nước chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo quý.
Đơn vị kế toán phụ thuộc Tổng công ty nhà nước phụ thuộc vào thời hạn yêu cầu của Công ty mẹ, Tổng công ty quy đinh.
Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh nộp báo cáo chậm nhật là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo năm.
Doanh nghiệp khác thời hạn nộp chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo năm.

2. Nơi nhận báo cáo tài chính

Đối với các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải lập và nộp Báo cáo tài chính cho Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đối với doanh nghiệp Nhà nước Trung ương còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

– Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm).

– Các công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng phải nộp Báo cáo tài chính cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

– Các doanh nghiệp phải gửi Báo cáo tài chính cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương.

– Đối với các Tổng công ty Nhà nước còn phải nộp Báo cáo tài chính cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

– Doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên phải nộp Báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

– Đối với các doanh nghiệp mà pháp luật quy định phải kiểm toán Báo cáo tài chính thì phải kiểm toán trước khi nộp Báo cáo tài chính theo quy định. Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã thực hiện kiểm toán phải đí nh kèm báo cáo kiểm toán vào Báo cáo tài chính khi nộp cho các cơ quan quản lý Nhà nước và doanh nghiệp cấp trên.

– Cơ quan tài chính mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải nộp Báo cáo tài chính là Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.

– Đối với các doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan nơi doanh nghiệp phải nộp Báo cáo tài chính theo quy định trên, doanh nghiệp còn phải nộp Báo cáo tài chính cho các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện quyền của chủ sở hữu theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.

– Các doanh nghiệp (kể cả các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) có trụ sở nằm trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao còn phải nộp Báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.”

Bạn đang xem bài viết Quy Định Nhất Về Hạn Nộp Báo Cáo Tài Chính 2016

3. Mức xử phạt hành vi nộp chậm báo cáo tài chính cho cơ quan thống kê

Theo qui định, nếu các bạn không nộp BCTC cho cơ quan thông kê tại địa bàn doanh nghiệp hoạt động đúng thời hạn qui định sẽ bị phạt hành chậm nộp cụ thể như sau:
Tại điều 8 nghị định 79/2013/NĐ-CP qui định như sau:

3.1. Mức cảnh cáo:
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng)
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm

3.2. Phạt từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ hành vi sau:
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 5 ngày đến 10 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng)
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm

3.3. Phạt từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ đối với các hành vi sau:
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 10 ngày đến 15 ngày đối với báo cáo thống kê tháng
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 15 ngày đến 20 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng)
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm

3.4. Phạt từ 5.000.000đ đến 10.000.000đ đối với các hành vi sau:
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 20 ngày đến 30 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng)
– Hành vi nộp chậm báo cáo dưới 30 ngày đến 45 ngày đối với báo cáo thống kê, BCTC năm

3.5. Phạt từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ đối với các hành vi sau:
– Hành vi nộp không nộp báo cáo thống kê tháng sau 15 ngày
– Hành vi không nộp báo cáo thống kê, BCTC quý ( 6 tháng, 9 tháng) sau 30 ngày
– Hành vi không nộp báo cáo thống kê, BCTC năm sau 45 ngày.

Ví dụ minh hoạ:

Báo cáo tài chính năm 2015 doanh nghiệp phải nộp theo qui định là ngày 30/03/2016 là phải nộp cho các cơ quan có thẩm quyền, nhưng đến 29/04/2016 doanh nghiệp mới nộp cho cơ quan thống kê.

Vậy theo qui định doanh nghiệp bị phạt hành vi chậm nộp như sau:

Từ ngày 31/03/2016 đến 29/04/2016 là: 29 ngày

Như vậy doanh nghiệp bị phạt trong phạm vị từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ..

Lưu ý: Hồ sơ nộp cơ quan thống kê ngoài bộ BCTC ra các bạn còn phải nộp kèm theo mẫu theo quy định của cơ quan Thống kê như sau:

– Mẫu 1B-DS ( Áp dụng cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã, LH HTX – gọi chung là doanh nghiệp):
Mẫu này Yêu cầu các doanh nghiệp kê khai như sau:
Doanh nghiệp điền đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo giấy ĐKKD.
Doanh nghiệp điền thông tin về lao động tại doanh nghiệp trước ngày 01/01 đến sau ngày 31/12.
Doanh nghiệp dựa vào BCTC của doanh nghiệp điền một số thông tin về doanh thu, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.

– Mẫu 1A.2-CN Áp dụng cho toàn bộ doanh nghiệp đơn/cơ sở có hoạt động công nghiệp.
Mẫu này yêu cầu các doanh nghiệp kê khai như sau:
Doanh nghiệp khai đầy đủ thông tin doanh nghiệp theo ĐKKD.
Doanh nghiệp điền thông tin về lao động đến thời điểm 31/12/2015.
Doanh nghiệp dựa trên BCTC đã lập điền thông tin về sản xuất và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp.

(Theo hocketoanthuchanh)

ByTamKhoa

CÁCH XÁC ĐỊNH CÁC KHOẢN LỖ VÀ CÁCH CHUYỂN LỖ TRÊN TỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ TNDN

1. Cách xác định lỗ:
Ta có: Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế
Nếu:
– Thu nhập tính thuế > 0 => DN lãi
– Thu nhập tính thuế < 0 = > DN lỗ
(Theo điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC)

kt40

2. Cách chuyển lỗ:
– DN có lỗ thì được chuyển lỗ năm trước sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế.
– Thời gian được chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Ví dụ 1: Công ty A năm 2015 lỗ là 20 triệu, năm 201 lãi 22 triệu. DN được chuyển toàn bộ số lỗ 20 triệu sang phần thu nhập chịu thuế năm 2016.

Cách hạch toán đầu năm: Kết chuyển lỗ từ 2015 sang 2016:

Nợ 4211: 20 triệu
Có 4212: 20 triệu

Cuối năm:

Nợ 911: 22 triệu
Có 4212: 22 triệu

Chú ý: Số lỗ được chuyển tối đa chỉ bằng hoặc nhỏ hơn số Thu nhập chịu thuế tức (Chỉ tiêu [C1]) trên tờ khai quyết toán thuế TNDN.

Ví dụ 2: Công ty B năm 2015 lỗ 10 triệu, năm 2016 lãi 5 triệu đồng thì:
+ Được chuyển tối đa 5 triệu đồng vào thu nhập chịu thuế năm 2016.
+ Số lỗ còn lại 5 triệu, phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2015 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm.

Cách hạch toán đầu năm:

Nợ 4211: 10 triệu
Có 4212: 10 triệu

Cuối năm:

Nợ 911: 5 triệu
Có 4212: 5 triệu

Cách chuyển lỗ trên phần mềm HTKK:

– Đăng nhập vào phần mềm HTKK -> Chọn “Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp” -> Chọn “Quyết toán thuế TNDN (03/TNDN) -> Chọn “Phụ lục 03-2A/TNDN”

Chú ý: Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế TNDN, thì xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp.

(Theo hocketoanthuchanh)

ByTamKhoa

25 LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2016

Sắp hết năm 2016 rồi, các bạn đã chuẩn bị gì sẵn sàng để báo cáo lên cơ quan thuế? Bài viết chia sẽ những bước đầu tiên cần chuẩn bị như: ghi nhận thuế môn bài, kết chuyển lợi nhuận, các khoản tiền, tính và nộp thuế,…. các bạn tham khảo nhé.

kt34

1. Ghi nhận thuế môn bài đầu năm tài chính
a) Ghi nhận thuế môn bài phải nộp:
Nợ TK 6422/6425
Có TK 3338
b) Chi tiền nộp thuế môn bài:
Nợ 3338
Có 111/112

2. Kết chuyển lợi nhuận chưa phân phối đầu năm
a) Trường hợp có lãi ghi:
Nợ TK 4212
Có TK 4211
b) Trường hợp lỗ ghi:
Nợ TK 4211
Có TK 4212

3. Tính và nộp thuế TNDN tạm tính –> hạch toán

+ Căn cứ số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách Nhà nước hàng quý theo quy định:
Nợ TK 8211
Có TK 3334
+ Khi nộp tiền thuế thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
Nợ TK 3334
Có TK 111, 112,. . .
+ Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp nhỏ hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch ghi:
Nợ TK 3334
Có TK 8211

– Nếu số thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp lớn hơn số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì số chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
Nợ TK 8211
Có TK 3334

– Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân sách Nhà nước, ghi:
Nợ TK 3334
Có các TK 111, 112

4. Nguồn tiền mặt:

Thường các chủ DN bỏ tiền túi để mua hàng, trả chi phí nhưng không có giấy tờ gì nên quỹ thiếu hụt –> hợp đồng mượn tiền của sếp để bù đắp vào.

5. Tiền ngân hàng:

Có bao nhiêu tài khoản ngân hàng thì nhớ lấy bấy nhiêu sổ phụ về để đối chiếu, kể cả các tài khoản không có phát sinh.

6. Thuế GTGT khấu trừ:

Kiểm tra xem số dư ở chỉ tiêu 43 trên tờ khai thuế GTGT tháng 12/2015 hoặc quý 04/2015 so với số dư ở TK 1331 như thế nào? Tương tự cho tờ khai thuế GTGT tháng 12/2016 sắp tới hoặc quý 04/2016.
– Thông thường nếu hóa đơn tháng/quý nào khai tháng/quý đó thì kết quả nó bằng nhau.
– Ngược lại hóa đơn mua vào khai không đúng tháng/quý –> số dư nợ TK 1331 sẽ lớn hơn hoặc bằng số dư ở chỉ tiêu 43.

7. Công nợ phải thu phải trả:

Làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu, phải trả cho đến hết 31/12/2016.

8. Tiền tạm ứng:

Kiểm tra đối chiếu để hoàn ứng nếu ứng mà chưa xài hết.

9. Hàng tồn kho:
– Kiểm tra hàng nhập đã đúng chưa?
– Xuất hàng đã tính giá xuất kho chưa?
– Tuyệt đối không để xuất quá số lượng hàng tồn kho hiện có.
– Lập dự phòng gì không?
10. Phân bổ chi phí trả trước:
– Đã phân bổ chưa?
– Loại chi phí nào hợp lý? chi phí nào không hợp lý?

11. Tài sản cố định:
– Đã khấu hao chưa?
– Chi phí khấu hao nào hợp lý? chi phí nào chưa hợp lý

12. Thuế phải nộp:

Lên thuế xin tình hình thuế năm 2016 để về đối chiếu cho nhanh
– Thuế môn bài? hạch toán chi phí và đóng tiền chưa?
– Thuế GTGT? Căn cứ khai báo, chứng từ nộp thuế và hạch toán để xem đúng chưa?
– Thuế TNCN? Thuế TNCN nhớ làm quyết toán năm để có số chính xác khi lên BCTC.
– Thuế TNDN? Thuế TNDN lưu ý các bút toán Nợ 8211 Có 3334, Nợ 3334 Có 8211 khi có phát sinh nộp hằng quý, cuối năm.
– Thuế khác?
13. Lương, BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, thuế TNCN
– Hạch toán lương chưa?
– Đã trích các khoản theo lương chưa?
– Đối chiếu với cơ quan bảo hiểm đã đúng chưa?

14. Các khoản tiền vay, mượn:

Kiểm tra lại kỹ để hoàn trả

15. Doanh thu:

Doanh thu nào chịu thuế TNDN? Doanh thu nào không?
– Doanh thu bán hàng?
– Doanh thu tài chính?
– Doanh thu khác?

16. Giá vốn:

Giá vốn được trừ và giá vốn không được trừ?
– Căn cứ để tính giá thành là gì? Có vượt định mức cho phép không?
– Đã hạch toán, tập hợp, kết chuyển giá vốn chưa?

17. Chi phí:

Chi phí nào hợp lý? Chi phí nào không hợp lý?
– Chi phí bán hàng?
– Chi phí quản lý?
– Chi phí lãi vay (tài chính)?
– Chi phí khác?

18. Kết chuyển doanh thu chi phí:

Xem đã kết chuyển hết chưa? TK từ loại 5 đến loại 9 không có số dư cuối kỳ.

19. Lập quyết toán thuế TNDN –> xác định số thuế phải nộp

20. Lập quyết toán thuế TNCN –> xác định số thuế phải nộp

21. Căn cứ vào quyết toán thuế TNDN để hạch toán vào phần mềm:

a) Số thuế phái nộp theo quyết toán = số thuế đã tạm tính 4 quý —> không làm gì thêm
b) Số thuế phải nộp theo quyết toán lớn hơn số thuế tạm tính 4 quý –> hạch toán thu thêm thuế Nợ 8211 Có 3334
c) Số thuế phải nộp theo quyết toán nhỏ hơn số tạm tính 4 quý –> hạch toán Nợ 3334 Có 8211

22. Căn cứ quyết toán Thuế TNCN –> điều chỉnh giảm thuế tăng lương hoặc tăng thuế giảm lương vào phần mềm

23. Kết chuyển 8211 –> 911, Kết chuyển 911 –> 4212

24. Lập Báo cáo tài chính —> Hoàn thành các bước trên và lập báo cáo tài chính.

25. Kiểm toán báo cáo tài chính trước khi nộp cho cơ quan thuế theo quy định.

(Theo hocketoanthuehcm)

ByTamKhoa

HƯỚNG DẪN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH THEO QUY ĐỊNH MỚI NHẤT

Bạn là sinh viên mới ra trường, bạn chưa hề biết làm qua thực tế kế toán hay bạn là kế toán viên nhưng chưa làm được BCTC, bạn muốn lên được BCTC để xin được việc, để hỗ trợ công việc,…..

Những chia sẻ về hướng dẫn này mong sẽ hữu ích và giúp bạn có thêm nhiều kinh nghiệm kế toán.

kt33

1. Lập Bảng cân đối kế toán khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì doanh nghiệp phải cần chú ý một số điểm sau:

– Khi lập và trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ các nguyên tắc chung về lập và trình bày Báo cáo tài chính.

– Trên Bảng cân đối kế toán, các khoản mục Tài sản và Nợ phải trả phải được trình bày riêng biệt thành ngắn hạn và dài hạn, tuỳ theo thời hạn của chu kỳ kinh doanh bình thường của doanh nghiệp và được phân thành ngắn hạn và dài hạn theo nguyên tắc sau:
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán trong vòng không quá 12 tháng tới kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại ngắn hạn;
+ Tài sản và Nợ phải trả được thu hồi hay thanh toán từ 12 tháng trở lên kể từ thời điểm báo cáo được xếp vào loại dài hạn.

– Đối với các doanh nghiệp do tính chất hoạt động không thể dựa vào chu kỳ kinh doanh để phân biệt giữa ngắn hạn và dài hạn, thì các Tài sản và Nợ phải trả được trình bày theo tính thanh khoản giảm dần.

– Khi lập Bảng cân đối kế toán tổng hợp giữa các đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới trực thuộc không có tư cách pháp nhân, đơn vị cấp trên phải thực hiện loại trừ tất cả số dư của các khoản mục phát sinh từ các giao dịch nội bộ, như các khoản phải thu, phải trả, cho vay nội bộ…. giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau.

– Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán thì căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp;
+ Căn cứ vào sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc Bảng tổng hợp chi tiết;
+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán năm trước (để trình bày cột đầu năm).

– Trên bảng cân đối kế toán gồm có 5 cột:
+ Cột 1: Chỉ tiêu.
+ Cột 2: Mã số – Mã số của các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính.
+ Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài chính.
+ Cột 5: Số đầu năm – Số liệu ghi vào cột 5 “Số đầu năm” của báo cáo này năm nay được căn cứ vào số liệu ở cột 4 “Số cuối năm” của từng chỉ tiêu tương ứng của báo cáo này năm trước.
+ Cột 4: Số cuối năm – Số liệu ghi vào cột 4 “Số cuối năm” của báo cáo này tại ngày kết thúc kỳ kế toán năm

2. Lập Báo cáo kết quả kinh doanh khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh chính và kết quả từ các hoạt động tài chính và hoạt động khác của doanh nghiệp.

– Khi lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không có tư cách pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ các khoản doanh thu, thu nhập, chi phí phát sinh từ các giao dịch nội bộ.

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh gồm có 5 cột:
+ Cột số 1: Các chỉ tiêu báo cáo;
+ Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;
+ Cột số 3: Số hiệu tương ứng với các chỉ tiêu của báo cáo này được thể hiện chỉ tiêu trên Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Cột số 4: Tổng số phát sinh trong kỳ báo cáo năm;
+ Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).
– Khi lập báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.
+ Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

– Việc lập và trình bày báo cáo lưu chuyển tiền tệ hàng năm và các kỳ kế toán giữa niên độ phải tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ” và Chuẩn mực kế toán “Báo cáo tài chính giữa niên độ”.

– Phương pháp lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được hướng dẫn cho các giao dịch phổ biến nhất, doanh nghiệp căn cứ bản chất từng giao dịch để trình bày các luồng tiền một cách phù hợp nếu chưa có hướng dẫn cụ thể trong Thông tư 200/2014/TT-BTC.

– Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải trình bày, doanh nghiệp được đánh lại số thứ tự nhưng không được thay đổi mã số của các chỉ tiêu.

– Khi doanh nghiệp lập bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 thì cần căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Bảng Cân đối kế toán;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
+ Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;
+ Các tài liệu kế toán khác, như: Sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”; Sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết của các tài khoản liên quan khác, bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ và các tài liệu kế toán chi tiết khác…

– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo 2 phương pháp là phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp. Tùy doanh nghiệp lựa chọn để lập báo cáo theo phương pháp nào.

4. Lập Thuyết minh báo cáo tài chính khi lập Báo cáo tài chính theo Thông tư 200

– Thuyết minh Báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành không thể tách rời của Báo cáo tài chính doanh nghiệp dùng để mô tả mang tính tường thuật hoặc phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong Bảng Cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu của các chuẩn mực kế toán cụ thể.

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính cũng có thể trình bày những thông tin khác nếu doanh nghiệp xét thấy cần thiết cho việc trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính.

– Khi lập Báo cáo tài chính năm, doanh nghiệp phải lập Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo đúng quy định của Chuẩn mực kế toán “Trình bày Báo cáo tài chính” và hướng dẫn tại Chế độ Báo cáo tài chính này.

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính của doanh nghiệp phải trình bày những nội dung dưới đây:
+ Các thông tin về cơ sở lập và trình bày Báo cáo tài chính và các chính sách kế toán cụ thể được chọn và áp dụng đối với các giao dịch và các sự kiện quan trọng;
+ Trình bày các thông tin theo quy định của các chuẩn mực kế toán chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác (Các thông tin trọng yếu);
+ Cung cấp thông tin bổ sung chưa được trình bày trong các Báo cáo tài chính khác, nhưng lại cần thiết cho việc trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của doanh nghiệp.

– Bản thuyết minh Báo cáo tài chính phải được trình bày một cách có hệ thống.

– Doanh nghiệp được chủ động sắp xếp số thứ tự trong thuyết minh Báo cáo tài chính theo cách thức phù hợp nhất với đặc thù của mình theo nguyên tắc mỗi khoản mục trong Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cần được đánh dấu dẫn tới các thông tin liên quan trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

– Khi lập thuyết minh báo cáo tài chính doanh nghiệp căn cứ vào các tài liệu sau:
+ Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm báo cáo;
+ Căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp; Sổ, thẻ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết có liên quan;
+ Căn cứ vào Bản thuyết minh Báo cáo tài chính năm trước;
+ Căn cứ vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và các tài liệu liên quan.

(Theo hocketoanthuchanh)

ByTamKhoa

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT 2017

Công Ty Cổ Phần công Nghệ Tam Khoa trân trọng thông báo đến Quý khách hàng, các đối tác và toàn thể nhân viên lịch nghỉ Tết dương lịch và Tết Nguyên Đán năm 2017 như sau:

1) Nghỉ tết Dương lịch: 
– Ngày bắt đầu nghỉ: ngày  01/01/2017 (chủ nhật)
– Ngày bắt đầu làm việc lại: ngày 03/01/2017 (thứ 3)

2) Nghỉ tết Nguyên Đán (Tết âm lịch):
– Ngày bắt đầu nghỉ: ngày 25/01/2017 (nhằm ngày 28 tháng 12 năm Bính Thân)
– Ngày bắt đầu làm việc lại: ngày 02/02/2017 (nhằm ngày 06 tháng 01 năm Đinh Dậu)

Chúc Quý khách, đối tác, và toàn thể nhân viên Công ty một năm An khang – Thịnh vượng.

Trân trọng thông báo!

ByTamKhoa

NHỮNG MẸO HAY SỬ DỤNG TRONG EXCEL

1. Trong Excel có làm được hình ẩn đằng sau trang văn bản ( watermark ) như ở trong Word không?

Trong Excel chức năng Watermark là không sẵn sàng nhưng bạn cũng có thể làm như sau:

1 – Bấm menu View –> bấm chọn Header and Footer

2 – Hộp Page Setup mở ra –> bạn bấm chọn Custom Header hoặc Custom Footer –> bạn có thể bấm trong một trong ba phần Left section, Center section, hoặc Right section

3 – Bạn bấm nút Insert Picture ( nút thứ hai từ bên phải sang ), để chèn hình ảnh bạn muốn đưa

4 – Bấm Format Picture – nút cuối cùng trong dãy nút ở Footer hoặc Header –> cửa sổ Format Picture mở ra –> chọn tab Size – để thay đổi kích thước bức hình .

2. Tôi muốn khi mở chương trình EXCEL thì có sẵn font của tôi ,ví dụ : VnTime

1 – Bấm menu Tools –> chọn Options

2 – Cửa sổ Options mở ra –> chọn tab General –> chọn font mà bạn muốn ở phần Standard Font –> bấm OK –> bấm OK

3 – Thoát khỏi EXCEL và vào lại

3. Khi lưu file trong EXCEL bao giờ file đó cũng nằm trong thư mục My Document , tôi muốn tự động lưu trong thư mục khác thì làm như thế nào? 

1 – Bấm menu Tools –> chọn Options

2 – Cửa sổ Options mở ra –> chọn tab General –> bạn thay đổi ở

3 – Default file location thư mục của bạn muốn –> bấm OK

4. Khi ở ô công thức , tôi muốn nó hiện công thức mà không hiện kết quả , đồng thời tham chiếu vào những ô liên quan để tiện theo dõi thì làm như thế nào?

Bạn bấm tổ hợp phím CTRL + ` ( bên trái phím số 1 )

5. Trong Excel đáng lẽ là những cột A,B,C… thì lại là cột 1,2,3 … Tôi muốn chuyển số 1,2,3 trở về thành A,B,C… như cũ

1 – Bấm menu Tools –> chọn Options

2 – Cửa sổ Options mở ra –> chọn tab General –> bỏ đánh dấu tích tại ô R1C1 reference style bấm OK

6. Tôi muốn copy từ Excel sang Word nhưng vẫn muốn giữ lại tất cả kiểu dáng của nó 

1 – Đánh dấu những phần mà bạn muốn copy trong Excel

2 – Mở sang Word –> chọn menu Edit –> chọn Paste Special

3 – Chọn Microsoft Excel Worksheet Object hoặc Formatted Text –> bấm OK

7. Tạo văn bản thẳng đứng trong Excel

1 – Chọn các vùng ( Cells ) mà bạn muốn tạo văn bản thẳng đứng

2 – Bấm chuột phải vào khu vực đó –> chọn Format Cells –> chọn tab Alignment

3 – Tại phần Orientation –> gõ 90 ở phần Degree

4 – Tại phần Text Control –> lựa chọn đánh dấu tích tại phần Merge cells –> bấm OK.

8. Tôi muốn đánh số trang trong Excel , nhưng lại muốn nó hiển thị là Trang 1 , Trang 2 …. chứ không muốn hiển thị là Page 1 , Page 2…..

Tôi sẽ hướng dẫn bạn đặt số trang ví dụ ở góc dưới cùng như sau

1 – Bấm menu File –> chọn Page Setup

2 – Cửa sổ Page Setup mở ra bạn chọn tab Header/Footer –> bấm chọn Custom Footer

3 – Xuất hiện cửa sổ Footer –> bấm chuột trái vào phần Right Selections –> tại vị trí con trỏ bạn gõ Trang –> tiếp theo bấm chuột trái vào nút bên trái nút chữ A

4 – Khi đó bên ô Right Selections xuất hiện như sau Trang&[Page] –> bấm OK –> bấm OK

9. Khi tôi in trong Excel cứ bị in theo những đường kẻ ngang , kẻ dọc của các ô , tôi phải làm gì để bỏ chức năng này?

1 – Trong Excel bạn chọn menu File –> chọn Page Setup

2 – Cửa sổ Page Setup mở ra –> chọn tab Sheet –> bỏ ô đánh dấu của Gridlines –> bấm OK

10. Tôi muốn đặt ngầm định của Excel khi sử dụng ngày tháng năm là : 02 con số của ngày , 02 con số của tháng và 04 con số của năm

1 – Bạn đóng Excel đang làm việc lại

2 – Bấm nút Start –> chọn Settings –> chọn ControlPanel

3 – Cửa sổ ControlPanel mở ra bạn bấm đúp chuột trái của biểu tượng Regional and Language Opitons hiện tại xuất hiện tab RegionalOptions –> bấm nút Customize

4 – Cửa sổ Customize RegionalOptions mở ra –> chọn tab Date –> bạn sẽ nhìn thấy phần Short date format –> bạn thay đổi nội dung trong đó như sau dd/mm/yyyy

5 – Bấm Apply –> bấm OK

11. Tôi có một hàng ở trong Excel làm thế nào mà tôi chuyển nó sang dạng cột được bây giờ?

1 – Bạn bôi đen và copy hàng mà bạn muốn chuyển.

2 – Đưa con trỏ vào vị trí muốn chuyển .

3 – Bấm chuột phải vào vị trí đó –> chọn Paste Special .

4 – Đánh dấu tích vào phần Transpose –> bấm OK

12. Tôi sử dụng Excel , khi tôi đưa mũi tên lên , xuống hoặc sang trái , hoặc sang phải thì chẳng thấy con trỏ đâu mà chỉ thấy màn hình của tôi bị trôi lên , xuống , hoặc sang trái , hoặc sang phải .Tôi phải xử lí như thế nào?

Rất đơn giản thôi bạn tắt phím Scroll Lock đi bằng cách bấm phím Scroll Lock một lần để đèn ScrollLock ( góc bên phải ở trên cùng của bàn phím ) tắt đi là được

13. Tôi có 2 văn bản: * Văn bản 1 tôi để trang giấy xoay ngang * Văn bản 2 tôi để trang giấy xoay dọc Bây giờ tôi muốn dồn 2 trang văn bản này làm một văn bản thôi. Tôi phải làm thế nào mà không bị mất định dang xoay ngang, xoay dọc đó?

Trước tiên bạn mở cả 2 văn bản, sau đó bạn làm theo các bước sau:

1 – Bạn bôi đen văn bản 2 để copy tất cả sang văn bản 1

2 – Bạn quay trở về văn bản 1 di chuyển con trỏ đến đầu trang dữ liệu thuộc văn bản 2

3 – Chọn menu Insert –> Break..

4 – Trong cửa sổ Break:

* Bạn chọn Section break types
* Đánh dấu chọn Next page –> OK

5 – Sau khi đã ngắt được 2 phần văn bản, bạn để con trỏ ở đầu trang dữ liệu thuộc văn bản 2

* Chọn vào File
* Chọn Page Setup… –> Chọn Margins –> Chọn Orientation để đặt lại giấy xoay ngang hay xoay dọc. OK

14. Tôi muốn đánh công thức hóa học ví dụ như H2O thì tôi phải làm như thế nào?

1 – Đầu tiên bạn cứ gõ H2O như bình thường.

2 – Bạn bôi đen số 2 –> bấm chuột phải vào số 2 vừa bôi đen đó.

3 – Chọn FormatCells

4 – Đánh dấu vào ô Subscript

5 – OK hoàn tất công việc

15. Khi tôi mở một file mới trong Excel ra thì luôn luôn đi kèm theo Book1 trắng mở ra , đông thời tôi cũng đã thay đổi khi mở Excel thì có 16 sheet nhưng vẫn không được và vẫn chỉ là 3 sheet . Cách giải quyết như thế nào?

Bạn phải làm những bước như sau:

1 – Đóng Excel lại để ra màn hình nền desktop

2 – Bấm Start –> Search –> For Files or Folders

3 – Chọn All files and folders

4 – Gõ trong ô tìm kiếm như sau : xlstart

5 – Bấm Search

6 – Xuất hiện những Folder là XLSTART bên tay phải của ô cửa sổ

7 – Xoá hết những file trong XLSTART

8 – Khởi động lại Excel

kt28

16. Tôi dùng Excel khi tôi thực hiện việc kéo hand-fill để sử dụng đúng công thức của dòng trên nhưng nó chỉ ra kết quả của dòng trên mà không đưa công thức xuống –> tôi phải sửa như thế nào?

Bạn chọn Menu Tools

+ Chọn Options –> chọn tab Calculation
+ Trong Calcutation hiện tại đang đánh dấu ở ô Manual , bạn chuyển sang đánh dấu ở Automatic . OK

17. Tôi muốn phân cách cứ 3 số bằng dấu chấm (.) vì hiện nay nó là dấu phẩy (,) , tôi phải làm như thế nào?

Trước tiên bạn phải đóng Excel lại , sau đó làm những bước như sau:

1 – Bấm Start –> chọn Setting –> chọn ControlPanel

2 – Bấm đúp chuột trái và Regional and Language Options –> chọn tab Regional Options

3 – Bấm chuột trái chọn Customize –> chọn tab Number

4 – Trong tab Number ta cần phải đổi như sau:
+ Decimal symbol từ dấu (.) chuyển sang dấu (,)
+ Digit grouping symbol từ dấu (,) chuyển sang dấu (.)
+ List Separator từ dấu (,) chuyển sang dấu (.)

5 . Bấm Apply –> bấm OK

18. Trong Excel khi tôi đánh số 012345 trong một ô và khi kết thúc cứ mất số 0 ở đầu dòng . Tôi không muốn như vậy mà vẫn cứ muốn giữu số 0 đó thì làm thế nào?

Ở vị trí ô mà bạn muốn đánh thì trước hết bạn gõ dấu nháy đơn đi kèm với dấu nháy kép trên bàn phím , sau đó bạn gõ 012345, khi bạn ấn Enter xuống dòng thì dấu nháy đơn đó sẽ bị mất đi và sốcủa bạn sẽ được giữ nguyên mà không mất số 0 ở đầu .

19. Làm thế nào để tăng Sheet trong Excel vì khi tôi mở Excel ra thì chỉ có 3 Sheet?

Bạn mở Excel, làm theo các bước sau:

* Chọn vào Tools
* Chọn Options
* Trong đó chọn vào Tab General
* Bạn sẽ nhìn thấy có mục Sheets in new workbook, hiện tại đang để là 3
* Bạn muốn tăng lên bao nhiêu thì chọn vào mũi tên trỏ lên –> OK

Để cho lựa chọn vừa rồi được kích hoạt bạn phải khởi động lại Excel.

20. Tôi làm việc ở khách sạn và quản lí khách bằng Excel , làm thế nào tôi biết được số ngày mà khách ở lại nếu như biết ngày đến và ngày đi?

Bạn có thể làm như sau :
Ví dụ : ô của ngày về là 30/10/2005 , ô của ngày đến là 04/07/2005
1 – Tại ô kết quả bạn vẫn lấy ô của ngày về – ô của ngày đến
2 – Bạn sẽ thấy ô kết quả ra một giá trị 27/04/1900 , nhưng bạn không phải lo gì cả . Bấm chuột phải vào ô kết quả, bạn chọn Format Cells.
3 – Trong đó bạn sẽ thấy có một tab là Number và trong đó bạn lựa chọn dòng Number của phần Category
4 – Bấm OK , bạn sẽ thấy số 118 – đúng với kết quả mà mình mong muốn .

21. Em có file kế toán bằng Excel mà lại quên mất PASSWORD , chỉ cho em cách mở file đó
Khi bạn quên mất Password của file dạng Excel hoặc dạng Word thì bạn phải cài thêm chương trình ứng dụng để dò tìm password như PasswareKit , AdvancedOffice PasswordRecovery …. Bản thân trong bộ OFFICE của Microsoft không có chức năng như vậy

22. Tôi mở một file của Excel ra thì cứ bị mở theo một vài trang khác mở theo , rất khó chịu , tôi phải làm gì để bỏ chúng đi?
Bạn phải làm những bước như sau:
1 – Đóng Excel lại để ra màn hình nền desktop
2 – Bấm Start –> Search –> For Files or Folders
3 – Chọn All files and folders
4 – Gõ trong ô tìm kiếm như sau : xlstart
5 – Bấm Search
6 – Xuất hiện những Folder là XLSTART bên tay phải của ô cửa sổ
7 – Xoá hết những file trong XLSTART
8 – Khởi động lại Excel

23. Tôi để ẩn mất cột A trong file của tôi thì làm thế nào cho cột A nó hiện ra?
Khi bạn ẩn mất cột A thì muốn lấy lại bạn phải làm như sau :
1 – Đưa con chuột vào cột B ỏ trên cùng bên tay trái đến khi xuất hiện mũi tên hai chiều .
2 – Giữ chuột trái , kéo sang bên phải thì cột A của bạn sẽ xuất hiện .

24. Trong Excel khi tôi đánh công thức toán học thì nó không ra kết quả của phép tính mà nó chi ghi lại đúng công thức tôi vừa đánh là tại sao?
1 – Bạn chọn Menu Tools –> chọn Options.
2 – Chọn tab View , trong tab đó có phần Windows Options
3 – Bỏ đánh dấu mục Formulas
4 – Bấm OK

25. Tôi đang soạn một dòng trong Excel và muốn xuống dòng thì tôi phải bấm phím nào?
Khi soạn thảo trong một ô (cell) của Excel khi muốn xuống dòng thì tại vị trí đó bạn ấn tổ hợp phím Alt + Enter

26. Làm thế nào đặt được Password cho file excel nhỉ?
1 – Mở file excel mà bạn muốn đặt password ra màn hình .
2 – Bấm menu File ,chọn Save As
3 – Bấm menu Tools trong mục Save As , chọn General Options
4 – Xuất hiện ô Password to Open và password to Modify phải phải gõ tất cả 04 lần .
5 – Bấm OK –> Save

27. Chuột tôi bị hỏng , tôi muốn chuyển sang các Sheeet bằng bàn phím như thế nào?
Bạn bấm Ctrl – PageUp để đổi sang trang trước
Ctrl – PageDown để đổi sang trang sau

28. Tôi muốn đánh đơn vị của diện tích thì phải làm thế nào ? Như m2 chẳng hạn
1 – Đầu tiên bạn cứ gõ m2 như bình thường.
2 – Bạn bôi đen số 2 –> bấm chuột phải vào số 2 vừa bôi đen đó.
3 – Chọn FormatCells
4 – Đánh dấu vào ô Supperscript –> OK

29. Trong Excel không có sẵn tính năng đối chỗ hai hàng mà người dùng phải sử dụng Macro , cách thức tiến hành như sau
• Mở Excel
• Bấm tổ hợp phím Alt-F11 , xuất hiện cửa sổ MS Visual Basic
• Bấm chọn menu Insert , chọn Module và bạn Copy nội dung toàn bộ dưới đây

Sub swapRows()

Dim xlong As Long
If Selection.Areas.Count <> 2 Then
MsgBox “Phai co chinh xac hai vung the doi cho.” & Chr(10) _
& “Ban co ” & Selection.Areas.Count & ” vung.”
Exit Sub
End If
If Selection.Areas(1).Columns.Count <> Cells.Columns.Count Or _
Selection.Areas(2).Columns.Count <> Cells.Columns.Count Then
MsgBox “Must select entire Rows, insufficient columns”
Exit Sub
End If
Dim areaSwap1 As Range, areaSwap2 As Range, onepast2 As Range

If Selection.Areas(1)(1).Row > Selection.Areas(2)(1).Row Then
Range(Selection.Areas(2).Address & “,” & Selection.Areas(1).Address).Select
Selection.Areas(2).Activate
End If
Set areaSwap1 = Selection.Areas(1)
Set areaSwap2 = Selection.Areas(2)
Set onepast2 = areaSwap2.Offset(areaSwap2.Rows.Count, 0).EntireRow
areaSwap2.Cut
areaSwap1.Resize(1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
areaSwap1.Cut
onepast2.Resize(1).EntireRow.Insert Shift:=xlShiftDown
Range(areaSwap1.Address & “,” & areaSwap2.Address).Select
xlong = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count ‘correct lastcell
End Sub
• Quay trở lại Excel và đánh dấu chọn 02 hàng dữ liệu cần chuyển . Chú ý phải đánh dấu tất cả hàng
• Chạy Macro có tên là swapRows
Làm thế nào từ ngày tháng năm có thể xác định được thứ trong tuần không ?
Từ ngày tháng năm trong Excel để xác định thứ trong tuần bạn sử dụng hàm WEEKDAY và ngày trong tuần được hiển thị bằng con số . Nếu bạn muốn xác định theo kiểu từ Thứ hai cho tới Chủ nhật thì bạn làm như sau
Ô A1 là ngày . Ví dụ 04/09/2008
Ô B1 sẽ xác định theo công thức như sau
=CHOOSE(WEEKDAY(A1),”Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ ba”,”Thứ tư”,”Thứ năm”,”Thứ sáu”,”Thứ bảy”)

30. Làm thế nào từ ngày tháng năm có thể xác định được thứ trong tuần không?
Từ ngày tháng năm trong Excel để xác định thứ trong tuần bạn sử dụng hàm WEEKDAY và ngày trong tuần được hiển thị bằng con số . Nếu bạn muốn xác định theo kiểu từ Thứ hai cho tới Chủ nhật thì bạn làm như sau
Ô A1 là ngày . Ví dụ 04/09/2008
Ô B1 sẽ xác định theo công thức như sau

=CHOOSE(WEEKDAY(A1),”Chủ nhật”,”Thứ hai”,”Thứ ba”,”Thứ tư”,”Thứ năm”,”Thứ sáu”,”Thứ bảy”)

31. Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel
Dấu công thức nhưng vẫn hiển thị kết quả của trong Excel bạn làm như sau :
1 – Bấm menu Format , chọn Cell
2 – Chọn tab Protection , đánh dấu tích để chọn phần Locked và Hidden , bấm OK
3 – Bấm menu Tools , chọn Protection , chọn Protect Sheet
Bạn đặt Password nếu như không muốn cho mọi người thay đổi

32. Tạo hàm tính năm , ngày , tháng giữa hai thời gian cho trước
Tạo hàm tính năm , ngay , tháng giữa hai thời gian cho trước cần làm như sau :
1 – Mở Excel , bâm tổ hợp phím Alt-F11
2 – Cửa sổ Microsoft Visual Basic mở ra , chọn menu Insert , chọn Module
3 – Bạn cắt dán theo nội dung dưới đây
Function Age(Date1 As Date, Date2 As Date) As String
Dim Y As Integer
Dim M As Integer
Dim D As Integer
Dim Temp1 As Date
Temp1 = DateSerial(Year(Date2), Month(Date1), Day(Date1))
Y = Year(Date2) – Year(Date1) + (Temp1 > Date2)
M = Month(Date2) – Month(Date1) – (12 * (Temp1 > Date2))
D = Day(Date2) – Day(Date1)
If D < 0 Then
M = M – 1
D = Day(DateSerial(Year(Date2), Month(Date2), 0)) + D
End If
Age = Y & ” nam ” & M & ” thang ” & D & ” ngay”
End Function
4 – Thoát khỏi Microsoft Visual Basic , quay trở về Excel

33. Khi tôi mở một file Excel thì file đó mở ra nhưng lại thông báo lỗi là file có tên như thế đã được mở và không thể mở 02 file có cùng một tên như vậy
Khi mở một file Excel thì file đó mở ra nhưng lại thông báo lỗi là file có tên như thế đã được mở và không thể mở 02 file có cùng một tên như vậy thì bạn cần làm như sau :
1 – Đóng Excel
2 – Bấm Start –> chọn Run –> gõ : “C:\Program Files\Microsoft Office\OfficeXY\Excel.Exe” /regserver –> bấm OK
OfficeXY là tuỳ theo bộ Office mà bạn cài vào máy tính
3 – Khởi động lại máy tính

34. Những File Excel của tôi khi mở ra lại báo Read-only , tôi muốn khôi phục trạng thái cũ
Những file Excel trong một thư mục nào đó lại đánh dấu Read-only , bạn làm hnư sau :
1 – Đóng Excel
2 – Dùng MyComputer hoặc Windows Explorer tìm theo thư mục C:\Windows\temp ==> xoá những file trong đó
3 – Khởi động lại máy tính

35. Tôi có một một file excel gửi cho người khác, tôi muốn người ta đọc nhưng không sữa cột dữ liệu được. Ví dụ thêm cột mới hoặc xoá cột số liệu đang có thì phải làm thế nào?
Để không cho người nào chỉnh sửa file , bạn chỉ cần đặt Password và chỉ cho phép xem mà không sửa , quá trình thực hiện như sau :
1 – Mở file trong Excel mà bạn muốn.
2 – Bấm menu File –> chọn Save as
3 – Trong cửa sổ Save As –> chọn Tools –> chọn General Options
4 – Bạn đặt password cho mục Password to modify
Bấm dấu tích để chọn Read-only recommended –> bấm OK
5 – Bạn gõ tiếp đúng password trước vào mục Reenter password to modify –> bấm OK –> bấm Save
6 – Muốn sửa file Excel bạn dùng chương trình Excel Recover

36. Tức là trong Excel mặc định khi mình muốn đánh số trang thì số trang lại bắt đầu từ 1 trở đi và bây giờ mình muốn đánh số trang bắt đầu từ 15 hay bất kỳ một số nào mình muốn thì phải làm thế nào

Để đánh số trang lại , ví dụ từ trang 15 trở đi ban làm như sau :
1 – Bấm menu File –> chọn Page Setup
2 – Chọn tab Page –> phần Firt page number , ban thay Auto bằng số 15 –> bấm OK

37. Tôi muốn các văn bản đã làm tự động save trong excel thì phải làm như thế nào?
Để tự động Save (AutoSave) trong văn bản Excel , ban cần làm như sau :
1 – Mở file Excel mà bạn muốn .
2 – Bấm menu File –> chọn Save As
3 – Bấm Tools –> chọn General Options
4 – Đánh dấu tích để chọn phần Always create backup –> bấm OK –> bấm Save

38. Trong Excel mình làm một bảng dài 5 trang. Mình phải làm sao để khi in ra giấy (mà không làm xuất hiện trong bảng), dòng đầu tiên trong bảng ở trang 1 cũng có ở trong 4 trang sau để cho dễ biết các chi tiết trong bảng
Để in một số dòng ( hoặc một số cột ) cố dịnh vào các trang sau thì bạn làm như sau :
1 – Mở file Excel mà bạn định in .
2 – bấm menu File –> chọn Page Setup –> chọn tab Sheet
3 – Bạn muốn in cố định dòng nào đó trong tất cả các trang thì chọn Rows to repeat at top
Bạn muốn in cố định cột nào đó thì bạn chọn Columns to repeat at left
4 – Bạn đưa chuột vào những hàng hoặc cột mà muốn cố định khi in , như hình dưới đây
5 – Bấm OK để hoàn tất

39. Tôi muốn đổi tất cả thành chữ hoa?
Để đổi tất cả thành chữ hoa bạn cắt dán theo nội dung dưới đây

Sub MakeUpper()
Dim MyText As String
Dim MyRange As Range
Dim CellCount As Integer
Set MyRange = ActiveSheet.Range(ActiveWindow.Selection.Address)
For CellCount = 1 To MyRange.Cells.Count
If Not MyRange.Cells(CellCount).HasFormula Then
MyText = MyRange.Cells(CellCount).Value
MyRange.Cells(CellCount).Value = UCase(MyText)
End If
Next CellCount
End Sub

(Sưu tầm)