Monthly Archive Tháng Mười Một 2018

ByTamKhoa

Phân hệ Quản lý tiền trong eAccounting

1. Chức năng:

 • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Theo dõi theo tiền VNĐ và ngoại tệ
 • Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại nhiều ngân hàng khác nhau
 • Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng
 • Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí…

2. Hệ thống menu của phân hệ quản lý tiền:

 • Cập nhật số liệu
 • Báo cáo liên quan đến tiền
 • Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng

3. Cập nhật phiếu thu tiền mặt và giấy báo có của ngân hàng:

Phiếu thu tiền mặt và giấy báo có của ngân hàng bao gồm các thông tin sau:

 • Loại phiếu thu, được phân thành các loại sau:

1 – Thu tiền chi tiết cho các hoá đơn

2 – Thu của 1 KH

3 – Thu của nhiều KH

4 – Thu khác

 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ
 • MST
 • Người nộp tiền
 • Số dư
 • Tài khoản nợ
 • Ngày hạch toán
 • Ngày lập phiếu thu
 • Số phiếu thu
 • Mã ngoại tệ
 • Tỷ giá giao dịch
 • Tài khoản có
 • Tổng số tiền phát sinh
 • Diễn giải
 • Tổng thanh toán

4. Cập nhật phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ của ngân hàng:

Phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ của ngân hàng bao gồm các thông tin sau:

 • Loại phiếu chi, được phân thành các loại sau:

1 – Chi tiền chi tiết theo hoá đơn

2 – Chi tiền công nợ cho 1 KH

3 – Chi khác (cho nhiều KH)

4 – Chi khác

 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ
 • Người nhận tiền
 • Tài khoản có
 • Số phiếu chi
 • Ngày hạch toán
 • Ngày lập phiếu chi
 • Mã ngoại tệ
 • Tỷ giá ghi sổ.

5. Các lưu ý khi nhập phiếu chi có liên quan đến thuế GTGT đầu vào:

 • Chương trình cho phép nhập trực tiếp các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào để chuyển vào bảng kê báo cáo thuế về các hóa đơn thuế GTGT đầu vào. Việc cập nhật các thông tin này được thực hiện đối với loại phiếu chi số 4 – Chi khác bằng tiền.
 • Việc cập nhập thông tin về các hóa đơn thuế GTGT có thể thực hiện ở 2 nơi: trực tiếp tại tab hạch toán các chi tiết phát sinh hoặc tại tab các hóa đơn thuế GTGT.
 • Nếu nhập tại tab hạch toán thì thông tin sẽ tự động được chuyển sang tab các hóa đơn thuế GTGT.
 • Việc nhập tại tab hạch toán được sử dụng khi cần hạch toán chi tiết tất cả các chứng từ gốc phát sinh. Còn việc nhập tại tab hóa đơn thuế GTGT được sử dụng khi chỉ cần hạch toán tổng hợp số chi phí phát sinh.
 • Lưu ý là số liệu hạch toán liên quan đến thuế GTGT đầu vào để chuyển vào sổ cái được chương trình lấy từ tab hóa đơn thuế, vì vậy không cần phải hạch toán riêng 1 dòng hạch toán thuế ở tab hạch toán.
 • Khi lưu chứng từ chương trình sẽ kiểm tra số tiền hàng (chi phí) và số tiền thuế GTGT nhập ở phần hạch toán chi tiết và phần hóa đơn thuế. Nếu có sự khác nhau về tiền thuế giữa 2 màn hình nhập liệu thì chương trình sẽ không cho lưu và yêu cầu điều chỉnh lại. Còn đối với trường hợp tiền hàng (chi phí) nếu có sự khác nhau thì chương trình sẽ cảnh báo để kiểm tra lại nếu cần thiết, tuy nhiên chương trình vẫn cho lưu (do có thể có một số chi phí không có hóa đơn thuế).

6. Báo cáo về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng:

Phân hệ kế toán tiền mặt và tiền ngân hàng cung cấp các báo cáo sau:

 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ (in từng ngày)
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh theo ngày của một tài khoản
 • Sổ chi tiết tiền vay

Phần mềm kế toán eAccounting

ByTamKhoa

Phân hệ quản lý hệ thống trong eAccounting_Phần 2

3.Kiểm tra dữ liệu:

 • Lưu trữ số liệu:

Lưu trữ (backup) số liệu là vấn đề rất quan trọng. Số liệu có thể bị mất do nhiều nguyên nhân như hỏng ổ cứng, bị virus phá…

Chương trình cho phép lưu trữ số liệu định kỳ hàng tuần. Số liệu được lưu trữ dưới dạng các tệp nén với tên tệp là ngày lưu số liệu.

Trong trường hợp mất số liệu thì ta có thể khôi phục lại số liệu trên cơ sở số liệu được lưu trữ trước đó.

Lưu ý là khi sao lưu số liệu nên sao lưu ra ổ cứng khác với ổ cứng lưu trữ số liệu làm việc để an toàn hơn trong trường hợp ổ cứng làm việc bị hỏng.

 • Khóa số liệu:

Chức năng này dùng để khóa số liệu từ một ngày nào đó. Sau khi ta khóa số liệu thì số liệu trước ngày bị khóa sẽ không được sửa hoặc xóa.

Trong trường hợp cần phải sửa lại số liệu đã bị khóa ta phải khai báo ngày khóa số liệu nhỏ hơn ngày của số liệu cần phải sửa đổi.

 • Chuyển số liệu ra:

Chức năng chuyển số liệu ra có thể dùng để gửi số liệu cho đơn vị mẹ, chuyển số liệu từ bản nội bộ sang bản thuế mà không cần nhập liệu lại hoặc để lưu trữ (backup) số liệu.

 • Chuyển số liệu vào:

Số liệu được chép ra có thể copy ngược lại vào chương trình.

Chức năng này được dùng để copy số liệu được gửi từ các đơn vị cấp dưới vào trong chương trình tại đơn vị mẹ cấp trên hoặc từ bản nội bộ qua sang bản thuế.

4.Quản lý người sử dụng:

Phần này dùng để khai báo những người sử dụng chương trình và phân quyền sử dụng chương trình cho từng người sử dụng.

Chương trình có mật khẩu cho từng người dùng khi chạy chương trình.

Ngoài ra chương trình cho phép phân quyền cho từng người sử dụng đến từng chức năng (menu) của chương trình.

Đối với phần nhập liệu chương trình cho phép phân quyền được quyền tạo mới, sửa, xoá, xem các chứng từ hay không.

Đối với các giao dịch, danh mục từ điển chương trình luôn lưu lại ngày, giờ và mã của người tạo ra giao dịch hoặc danh mục từ điển cũng như ngày, giờ và mã của người thực hiện sửa chữa lần cuối cùng.

5.Danh sách tài khoản:

 • Danh sách tài khoản doanh nghiệp
 • Danh sách tiểu khoản doanh nghiệp
 • Danh sách phân nhóm các tiểu khoản
 • Danh sách phân loại các tài khoản

Phần Mềm Kế Toán eAccounting

ByTamKhoa

Phân hệ quản lý hệ thống trong eAccounting_Phần 1

Phân hệ quản lý hệ thống bao gồm các chức năng:

 • Khai báo các tham số hệ thống
 • Cập nhật các số dư đầu kỳ
 • Kiểm tra dữ liệu
 • Quản lý và phân quyền cho người sử dụng
 • Danh sách tài khoản

Sau đây, chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt về các chức năng trong phân hệ quản lý hệ thống:

1.Khai báo các tham số hệ thống:

a.Danh sách các màn hình nhập liệu: dùng để quản lý, khai báo các thông tin ngầm định hoặc kiểm tra liên quan đến các màn hình cập nhật chứng từ. Thông tin về danh mục các màn hình cập nhật chứng từ.

 • Mã chứng từ: quy định cho từng màn hình cập nhật chứng từ và không được sửa, được dùng để nhận biết là dữ liệu, thông tin trên các báo cáo được cập nhật từ màn hình nào, từ phân hệ nào.
 • Tên chứng từ: thông tin này đã được phần mềm khai báo, nhưng có thể sửa lại cho phù hợp.
 • Tên tiếng Anh: thông tin này đã được phần mềm khai báo, nhưng có thể sửa lại cho phù hợp.
 • Ngoại tệ: thể hiện đồng tiền khi hạch toán
 • Số liên: trường này khai báo số liên chứng từ ngầm định được in ra khi in chứng từ trên máy. Tuy nhiên ta có thể sửa lại số liên cần in ra khi in chứng từ.
 • Mã ct in: trường này khai báo mã chứng từ sẽ được in ra trong các báo cáo, sổ sách kế toán.
 • STT in: thông tin này phục vụ việc sắp xếp các chứng từ khi lên các báo cáo chi tiết liên quan đến nhiều loại chứng từ khác nhau. Trong các báo cáo này, trong cùng một ngày thì các chứng từ có số thứ tự bé hơn sẽ được sắp xếp trước các chứng từ có số thứ tự lớn hơn.
 • Ký hiệu mẫu hđ: quy định sẵn theo mẫu hóa đơn hiện hành.

b.Danh sách ngoại tệ trong doanh nghiệp: dùng để quản lý các ngoại tệ phát sinh trong doanh nghiệp

 • Mã ngoại tệ
 • Tên ngoại tệ
 • Tên tiếng Anh
 • Cách đọc số tiếng Việt
 • Cách đọc số tiếng Anh

c.Danh mục tỷ giá quy đổi ngoại tệ: dùng để quản lý tỷ giá quy đổi của từng loại ngoại tệ hàng ngày ra đồng tiền hạch toán.

 • Mã ngoại tệ
 • Ngày quy đổi
 • Tỷ giá quy đổi

d.Danh sách mã chi nhánh: dùng để quản lý các chi nhánh hạch toán độc lập trong một doanh nghiệp (thường là các tổng công ty) có nhiều chi nhánh hạch toán.

 • Mã chi nhánh
 • Tên chi nhánh
 • Tên tiếng anh

e.Ngày đầu năm tài chính: dùng để khai báo ngày bắt đầu của năm tài chính. Thông thường các doanh nghiệp Việt Nam có năm tài chính bắt đầu từ 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12. Tuy nhiên ngày bắt đầu của năm tài chính có thể bắt đầu bằng bất kỳ ngày nào trong năm.

f.Ngày nhập liệu đầu tiên: thường là ngày đầu năm tài chính nhưng không phải lúc nào cũng là ngày này, có thể thay đổi để hạch toán cho phù hợp.

g.Danh sách các tham số: cho phép khai báo một số tham số tuỳ chọn để chương trình phù hợp nhất với từng doanh nghiệp cụ thể.

 • Thông tin công ty
 • Hệ thống
 • Tài khoản
 • Tồn kho
 • Thuế

h.Ngôn ngữ phần mềm: cho phép khai báo thêm ngôn ngữ khác theo nhu cầu của người sử dụng, có thể làm việc với nhiều ngôn ngữ Việt, Anh, Nhật,….

2.Cập nhật số dư đầu kỳ

 • Cập nhật số dư đầu kỳ tài khoản
 • Cập nhật số dư công nợ đầu kỳ
 • Cập nhật tồn kho đầu kỳ
 • Cập nhật tồn kho nhập trước xuất trước
 • Chuyển số dư tài khoản, công nợ sang năm sau
 • Chuyển tồn kho sang năm sau
 • Cập nhật số dư đầu kỳ của các hóa đơn mua hàng
 • Cập nhật số dư đầu kỳ của các hóa đơn bán hàng

Phần mềm kế toán eAccounting

ByTamKhoa

TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TAM KHOA là một doanh nghiệp chuyên về kinh doanh trong lĩnh vực phần mềm Quản trị tài chính – kế toán và Quản trị doanh nghiệp (ERP). Chúng tôi đang cần tuyển:

Vị trí cần tuyển: NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH PHẦN MỀM

 • Số lượng cần tuyển: 03 nhân viên
 • Nơi làm việc: TP.HCM

Mô tả công việc:

 • Thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc kĩ thuật.
 • Lập trình phát triển sản phẩm.
 • Lập trình chỉnh sửa sản phẩm.
 • Hỗ trợ triển khai phần mềm.
 • Nghiên cứu công nghệ mới để cải tiến sản phẩm.
 • Làm việc theo giờ hành chính từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Quyền lợi:

 • Mức lương cạnh tranh, tăng theo năng lực.
 • Mức lương và phụ cấp cơ bản: 5tr/ tháng + thưởng + Tháng lương thứ 13.
 • Mức lương trung bình sau khi kết thúc thử việc 6 – 15tr/ tháng.
 • Được hưởng các chế độ theo luật lao động nhà nước (BHXH, BHYT)
 • Phúc lợi của công ty: Liên hoan, nghỉ mát, picnic ..
 • Được đào tạo về kỹ năng lập trình, công nghệ mới.
 • Môi trường làm việc thân thiện, năng động, thách thức, sáng tạo, có cơ hội phát huy năng lực cá nhân.

Yêu cầu:

 • Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng thuộc khối công nghệ thông tin.
 • Chăm chỉ, cẩn thận, nhanh nhẹn.
 • Tinh thần học hỏi và có trách nhiệm cao.
 • Khả năng làm việc theo nhóm tốt.
 • Có khả năng tư duy và trình bày ý tưởng.
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm lập trình với C#, Visual Studio, MS SQL Server.

Hồ sơ xin việc:

 • Sơ yếu lý lịch + ảnh.
 • Bằng tốt nghiệp (Photo).
 • CMND (Photo).
 • Các chứng chỉ, văn bằng khác (nếu có).

Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2018

Nộp hồ sơ và liên hệ: Công Ty Cổ Phần Công Nghệ TAM KHOA

Địa chỉ: 110/26 – 110/28 Ông Ích Khiêm, Phường 05, Quận 11, Thành Phố Hồ Chí Minh

Email: linh.ttnguyen@tamkhoatech.vn

Lưu ý: Nhận hồ sơ các ứng viên mới tốt nghiệp đang chờ  nhận bằng. Công ty không hoàn lại hồ sơ và chỉ gọi phỏng vấn những hồ sơ đạt  yêu cầu.

ByTamKhoa

Các phân hệ nghiệp vụ và thao tác chung khi sử dụng eAccounting

1.Các phân hệ nghiệp vụ của eAccounting:

 • Phân hệ quản lý hệ thống
 • Phân hệ quản lý tiền
 • Phân hệ quản lý mua hàng
 • Phân hệ quản lý bán hàng
 • Phân hệ quản lý kho
 • Phân hệ quản lý chi phí
 • Phân hệ quản lý TSCĐ
 • Phân hệ quản lý CCDC
 • Phân hệ bút toán & sổ sách

Số liệu cập nhật ở các phân hệ được lưu ở phân hệ của mình ngoài ra còn chuyển các thông tin cần thiết sang các phân hệ nghiệp vụ khác tuỳ theo từng trường hợp cụ thể và chuyển sang phân hệ quản lý hệ thống để lên các sổ sách kế toán, các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, chi phí và giá thành.

2.Thao tác chung khi sử dụng eAccounting:

-Các phím chức năng:

Trong chương trình khi cập nhật và xử lý số liệu thường sử dụng một số phím chức năng. Mỗi phím chức năng dùng để thực hiện một lệnh nhất định và cố gắng thống nhất chỉ sử dụng cho một mục đích duy nhất. Tuy nhiên để hiểu rõ hơn công dụng của mỗi phím trong từng trường hợp cụ thể cần phải đọc rõ hướng dẫn sử dụng trong từng trường hợp này. Dưới đây là công dụng của các phím chức năng được sử dụng trong chương trình:

 1. F3 – Sửa một bản ghi (khi làm việc với một danh mục), xem chứng từ khi đang xem số liệu chi tiết trong báo cáo
 2. F4 – Thêm một bản ghi mới
 3. F5 – Tra cứu theo mã hoặc theo tên trong danh mục (khách hàng, nhà cung cấp, vật tư), xem số liệu chi tiết khi đang xem số liệu tổng hợp
 4. F6 – Đổi mã hoặc ghép mã khi làm việc với các danh mục
 5. F7 – In
 6. F8 – Xoá một bản ghi
 7. F9 – Xuất excel
 8. F10 – Ra khỏi chi tiết ở màn hình nhập liệu, đổi màn hình ở bảng kê
 9. Esc – Thoát
 10. Ctrl + A – Chọn tất cả. Ví dụ chọn tất cả các bút toán kết chuyển tự động cuối kỳ…
 11. Ctrl + U – Bỏ chọn tất cả

– Các thao tác xử lý khi cập nhật chứng từ:

Trong eAccounting khi cập nhật chứng từ có các chức năng như sau:

 1. Vào chứng từ mới
 2. Copy chứng từ
 3. Lưu chứng từ
 4. In chứng từ trên máy (trong trường hợp dùng chương trình để in chứng từ)
 5. Lọc tìm các chứng từ đã cập nhật trước đó ra để xem/sửa/xoá
 6. Sửa một chứng từ
 7. Xoá một chứng từ
 8. Xem các chứng từ vừa mới cập nhật
 9. Chuyển sang nhập loại chứng từ khác
 10. Di chuyển sang phiếu khác, quay về phiếu đầu hoặc phiếu cuối (biểu tượng)
 11. Xem báo cáo (biểu tượng)
 12. Sử dụng máy tính (biểu tượng)
 13. Xem thông tin sổ cái, thẻ kho, bảng kê thuế đầu vào/đầu ra, các chứng từ bị xóa, người cập nhật chứng từ, người sửa chứng từ lần cuối, đổi mã đơn vị cơ sở, chọn thời gian làm việc (biểu tượng)

Có một tiện lợi là tất cả các chức năng xử lý nêu trên đều nằm trên cùng một màn hình cập nhật chứng từ. Người sử dụng chỉ việc ở trong một màn hình và có thể thực hiện tất cả các xử lý cần thiết.

– Quy trình vào một chứng từ mới:

Dưới đây sẽ trình bày quy trình vào một chứng từ mới trên cơ sở ví dụ vào một hoá đơn bán hàng:

 1. Chọn menu cần thiết, ví dụ: “Quản lý bán hàng \ Cập nhật số liệu \ Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho”
 2. Tại nút <<Mới>> ấn phím Enter để bắt đầu vào chứng từ mới. Con trỏ sẽ chuyển đến trường đầu tiên trong màn hình cập nhật thông tin về chứng từ.
 3. Lần lượt cập nhật các thông tin trên màn hình bằng cách ấn phím Enter từ trên xuống dưới: Các thông tin chung cho toàn bộ chứng từ, các định khoản / mặt hàng trong chứng từ và các thông tin khác như thuế, chi phí, chiết khấu, hạn thanh toán, …
 4. Tại nút <<Lưu>> ấn phím Enter để lưu chứng từ.
 5. Sau khi lưu xong chứng từ vừa mới cập nhật thì con trỏ sẽ chuyển đến nút <<Mới>> và ta có các khả năng sau để lựa chọn công việc tiếp theo:

+ Mới           : Vào chứng từ mới

+ In              : In chứng từ hiện thời ra máy in

+ Sửa           : Sửa lại chứng từ hiện thời

+ Xoá           : Xoá chứng từ hiện thời

+ Tìm           : Lọc các chứng từ đã cập nhật trước đó để xem / sửa / xoá

+ Xem          : Xem các chứng từ vừa mới cập nhật

+ Copy         : Copy một chứng từ

+ Đóng         : Kết thúc cập nhật

-Lưu ý khi sửa xoá chứng từ:

Khi chứng từ đã được lưu thì việc sửa xoá chứng từ chỉ được thực hiện đối với những người có quyền sửa xoá chứng từ. Quyền này được khai báo trong phần khai báo và phân quyền cho những người sử dụng chương trình.

-Các bước thực hiện sửa, xoá một chứng từ:

 1. Chọn menu cần thiết, ví dụ: “Quản lý bán hàng \ Cập nhật số liệu \ Hoá đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho “.
 2. Chương trình sẽ lọc ra các chứng từ được nhập cuối cùng và hiện lên màn hình cập nhật chứng từ để biết là các chứng từ cuối cùng được nhập.
 3. Chuyển con trỏ đến nút <<Tìm>> và ấn phím Enter để lọc các chứng đã cập nhật trước đó ra để sửa. Chương trình sẽ hiện lên màn hình để vào các điều kiện lọc chứng từ
 4. Sau khi vào xong điều kiện lọc chứng từ chương trình sẽ thực hiện lọc các chứng từ có trong máy và đưa ra màn hình để xem.
 5. Dịch con trỏ đến chứng từ cần sửa/xoá.
 6. Dịch con trỏ đến nút <<Sửa>> và ấn Enter để thực hiện các sửa đổi cần thiết và sau đó lưu lại.
 7. Nếu ta cần xoá thì dịch con trỏ đến nút <<Xoá>> và ấn Enter để xoá. Chương trình sẽ đưa ra câu hỏi “Bạn có chắc muốn xóa item hiện tại?”. Nếu đồng ý thì chọn “Nhận”, nếu không thì chọn “Hủy”.
 8. Tiếp theo dùng các phím mũi tên qua lại hoặc vào phần <<Xem>> để xem các chứng từ khác để thực hiện các thao tác cần thiết.

-Các tiện ích khi cập nhật chứng từ:

Để tăng sự tiện lợi cho người sử dụng, phần mềm cung cấp một loạt các tiện ích sau:

 1. Dùng các phím mũi tên qua lại để xem các chứng từ trước hoặc sau chứng từ hiện thời.
 2. Chọn nút <<Xem>> trên màn hình cập nhật để xem toàn bộ các chứng từ đã cập nhật trong lần cập nhật hiện thời.
 3. Để tìm nhanh một khách hàng, một vật tư,… trong khi cập nhật chứng từ ta có thể thực hiện bằng nhiều cách. Nếu ta không nhớ mã thì ta gõ ký tự “/” rồi ấn phím Enter và toàn bộ danh mục cần thiết sẽ hiện lên cho ta chọn. Nếu ta nhớ một số ký tự đầu của mã thì ta gõ các ký tự đầu này rồi ấn phím Enter, chương trình sẽ hiện lên danh mục cần thiết và con trỏ sẽ nằm tại bản ghi có mã gần đúng nhất với mã ta gõ vào. Trong màn hình danh mục ta có thể tìm một xâu ký tự đặc biệt mà tên khách hàng / vật tư có chứa thông qua phím F5.
 4. Để vào thêm một khách hàng mới, một vật tư mới,… ngay trong khi cập nhật chứng từ thì ta chỉ việc Enter qua trường mã cần thiết. Màn hình danh mục sẽ hiện lên và trong màn hình này ta có thể thực hiện các thao tác với danh mục như thêm, sửa, xoá các danh điểm trong danh mục.
 5. Chức năng lọc tìm chứng từ đa dạng, theo nhiều trường thông tin khác nhau.
 6. Chức năng chọn khoảng thời gian nhập liệu, xem thông tin người cập nhật chứng từ, thời gian cập nhật, người sửa chứng từ sau cùng, thời gian sửa, sổ cái, sổ kho, bảng kê thuế đầu vào, đầu ra…

-Các thông tin chung cần lưu ý khi cập nhật chứng từ:

 • Các thông tin liên quan ngày lập chứng từ và ngày hạch toán:

Trong eAccounting chương trình cho phép lưu cả ngày lập chứng từ và ngày hạch toán. Ngày hạch toán được ngầm định lấy bằng ngày chứng từ nhưng chương trình cho phép sửa lại ngày hạch toán và ngày hạch toán có thể khác ngày lập chứng từ.

Mặc dù chương trình lưu cả ngày lập chứng từ và ngày hạch toán nhưng mọi tính toán chương trình chỉ làm việc với ngày hạch toán, còn ngày lập chứng từ chỉ lưu như là một thông tin chú thích thêm.

 • Về việc tự động đánh số chứng từ trong eAccounting:
 1. Phần mềm cho phép đánh số chứng từ một cách tự động.
 2. Mỗi khi vào mới 1 chứng từ thì chương trình tự động tạo số chứng từ mới bằng số chứng từ hiện tại cộng thêm 1. Tuy nhiên người sử dụng có thể sửa lại số chứng từ này bằng 1 số mong muốn. Khi lưu chứng từ vừa mới nhập mới thì chương trình sẽ lưu lại số này là số hiện tại để dùng đánh số cho số của chứng từ tiếp theo.
 3. Trong trường hợp số chứng từ được đánh theo tháng, quý hoặc năm thì khi vào chứng từ của tháng mới, quý mới hoặc năm mới ta sử dụng chức năng Đăng ký quyển số để thêm quyển số mới
 •  Về việc kiểm tra số chứng từ trùng trong eAccounting:

Trong phần mềm, khi lưu chứng từ chương trình sẽ kiểm tra số chứng từ trùng đối với từng loại chứng từ trong toàn bộ thời gian theo quyển số. Khi xảy ra hiện tượng trùng số chứng từ chương trình sẽ cảnh báo và tuỳ theo việc khai báo trong danh mục màn hình nhập liệu là cho phép hay không cho phép trùng số chứng từ, chương trình sẽ cho phép lưu hay không được lưu chứng từ mới nhập.

-Các thao tác chung khi lên báo cáo:

Trong chương trình các thao tác để lên các báo cáo đều thống nhất. Dưới đây sẽ trình bày về các điểm chung này:

 1. Chọn chức năng báo cáo tương ứng với nghiệp vụ kế toán cụ thể. Ví dụ: Báo cáo bán hàng. Chương trình sẽ hiện lên danh sách các báo cáo liên quan đến phân hệ bán hàng.
 2. Chọn báo cáo cần thiết. Ví dụ: Bảng kê hóa đơn bán hàng.
 3. Vào điều kiện lọc số liệu để lên báo cáo. Ví dụ: từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/01/2016.
 4. Sau khi tính toán xong chương trình sẽ hiện lên kết quả dưới dạng bảng số liệu.
 5. Ta có thể dùng các phím con trỏ để di chuyển xem các thông tin cần thiết hoặc dùng phím F3 để xem chi tiết chứng từ.
 6. Trong đa số các báo cáo chương trình sẽ cho phép thay đổi các kiểu xem, ví dụ như sắp xếp các dòng theo ngày hoặc mã chứng từ, … Để làm việc này ta dùng phím F10 để lựa chọn kiểu xem.
 7. Nếu ta cần in số liệu hoặc kết xuất ra các tệp dữ liệu dạng excel hoặc pdf thì dùng phím F7. Chương trình hiện lên màn hình để ta chọn mẫu báo cáo vào đầu ra (máy in hay tệp dữ liệu).

Phần Mềm Kế Toán eAccounting

ByTamKhoa

Một số lưu ý trong khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử

(TBTCVN) – Hóa đơn điện tử (HĐĐT) giúp việc đăng ký, sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp (DN) được thuận lợi. Đồng thời, HĐĐT được đánh giá là mang lại nhiều lợi ích và hiệu quả đối với hoạt động của DN. Tuy nhiên, khi mới sử dụng HĐĐT, DN không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc.
Ảnh nguồn EFY Việt Nam
Điều kiện cần và đủ

Ông Hoàng Văn Thuấn – Tổng giám đốc Công ty CP Công nghệ tin học EFY Việt Nam cho rằng, HĐĐT phù hợp với hầu hết quy mô DN, từ lớn cho tới nhỏ, DN chỉ cần hội đủ 6 điều kiện để tiến hành khởi tạo và sử dụng HĐĐT một cách nhanh chóng.

Cụ thể theo ông Thuấn, các điều kiện gồm: DN, tổ chức kinh tế đang có giao dịch điện tử với cơ quan thuế như kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử…; DN có thực hiện giao dịch điện tử trong hoạt động ngân hàng, có thực hiện chuyển khoản qua Internet Banking…; DN sở hữu chữ ký số, chữ ký điện tử hợp lệ, có giá trị pháp lý trước pháp luật; DN sở hữu cơ sở hạ tầng đầy đủ để thực hiện khởi tạo, chỉnh sửa, xuất và gửi HĐĐT như máy vi tính có kết nối mạng internet và một số thiết bị điện tử khác, có hệ thống cơ sở lưu trữ dữ liệu HĐĐT.

Cùng với đó, DN phải sở hữu đội ngũ nhân viên có đủ trình độ, khả năng để thực hiện khởi tạo, chỉnh sửa, sử dụng HĐĐT theo quy định của pháp luật; DN sở hữu phần mềm kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ được kết nối với phần mềm kế toán, đảm bảo rằng mọi thông tin dữ liệu liên quan tới HĐĐT sẽ được tự động chuyển vào phần mềm kế toán thời điểm bắt đầu khởi tạo hóa đơn.

“Bên cạnh đó, để việc sử dụng được tối ưu hóa, DN nên đảm bảo sở hữu quy trình sao lưu – khôi phục – lưu trữ dữ liệu đáp ứng được các chuẩn mực về hệ thống thông tin; đồng thời nên chắc chắn rằng khi xảy ra sự cố bất ngờ, mọi dữ liệu đều có thể sao lưu trực tuyến”, ông Thuấn khuyến nghị.

Xử lý những vướng mắc thường gặp

Chia sẻ về những vướng mắc trong khởi tạo, phát hành, quản lý và sử dụng HĐĐT, ông Vũ Xuân Quyết – Trưởng phòng Tin học, Cục Thuế Bắc Ninh cho biết, khi triển khai sử dụng HĐĐT, DN thường gặp phải hai vấn đề cơ bản. Đó là, vướng mắc về điều kiện áp dụng HĐĐT và vướng mắc về khởi tạo, phát hành, quản lý và sử dụng HĐĐT.

Theo ông Quyết, vướng mắc về điều kiện áp dụng HĐĐT thường thấy là: DN không đáp ứng đủ các điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn; DN không đáp ứng đủ các điều kiện của tổ chức trung gian cung cấp giải pháp HĐĐT; vi phạm quy định về các nội dung bắt buộc của HĐĐT.

Đề cập tới vướng mắc về thủ tục khởi tạo, phát hành, quản lý và sử dụng HĐĐT, ông Vũ Xuân Quyết đã đưa ra một số trường hợp cụ thể và cách khắc phục mà DN có thể sẽ gặp phải. Cụ thể, tại trường hợp thứ nhất, trong hoạt động kinh doanh, DN tạo lập HĐĐT nhưng chưa giao hóa đơn cho khách hàng, chưa giao hàng hóa nhưng đã phát hiện ra sai sót. Ông Quyết cho biết, trong trường hợp này, người bán thực hiện hủy hóa đơn trên hệ thống, sau đó lập hóa đơn mới bình thường giao cho khách hàng.

Ông Quyết cho biết thêm, Cục Thuế Bắc Ninh cũng đã nhận được nhiều câu hỏi với nội dung như: “DN đã lập HĐĐT và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong đó, người bán hàng và người mua hàng chưa thực hiện kê khai thuế và có yêu cầu trả lại hàng hóa hoặc phát hiện ra sai sót về mã số thuế, hoặc trả lại một phần hoặc toàn bộ hàng hóa. Vậy, trường hợp này được xử lý ra sao?

Ở trường hợp này, đại diện Cục Thuế Bắc Ninh cho biết cách xử lý: Hai bên lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận, ghi rõ lý do sai mã số thuế hoặc trả một phần hoặc toàn bộ hàng hóa, sau đó hai bên cùng ký xác nhận.

Cùng với đó, người bán tiến hành thu hồi lại hóa đơn chuyển đổi từ HĐĐT bị sai (bản giấy) để gạch chéo xóa bỏ, thực hiện hủy hóa đơn trên hệ thống theo đúng quy định. Đồng thời, khi lập HĐĐT mới giao cho khách hàng phải có dòng chữ “hóa đơn này thay thế hóa đơn số…, ký hiệu, gửi ngày, tháng, năm”. Không thực hiện khai thuế đối với HĐĐT bị hủy; chỉ kê khai HĐĐT thay thế.

Về phía người mua, nếu là tổ chức có sử dụng hóa đơn thì xuất kho trả lại hàng hóa cũ, lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ lý do xuất trả lại hàng hóa. Nếu là cá nhân hoặc tổ chức không sử dụng hóa đơn thì trả lại hàng hóa (nếu có), trả lại hóa đơn chuyển đổi từ HĐĐT bị sai (bản giấy).

Chia sẻ với thêm với phóng viên, ông Quyết cho biết, nhiều DN cũng gặp phải trường hợp HĐĐT đã được lập và gửi cho người mua, đã giao hàng hóa, dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, tuy nhiên HĐĐT đã giao cho bên mua có sai sót. Để giải quyết vướng mắc này, ông Quyết cho biết: Hai bên tiến hành lập biên bản hoặc văn bản thỏa thuận, ghi rõ lý do sai sót hoặc trả lại hàng hóa (nếu có) sau đó hai bên cùng ký xác nhận.

Đồng thời, căn cứ vào HĐĐT điều chỉnh, người bán và người mua thực hiện kê khai điều chỉnh thuế vào mục II – thuế GTGT (hàng hóa, dịch vụ bán ra) tại kỳ phát sinh trả lại hàng hóa, đồng thời hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm.

Cùng với đó, người bán thực hiện thu hồi lại hóa đơn chuyển đổi HĐĐT bị sai (bản giấy) để gạch chéo xóa bỏ. Sau đó, lập hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn trước đó. Lập hóa đơn điều chỉnh đối với trường hợp trả lại hàng hóa một phần hoặc toàn bộ, từ chối thanh toán dịch vụ: HĐĐT lập sau ghi rõ điều chỉnh tăng, giảm số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế GTGT, tiền thuế GTGT cho HĐĐT số…, ký hiệu…

Còn đối với người mua, nếu người mua là tổ chức có sử dụng hóa đơn thì xuất kho trả lại hàng hóa, lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ lý do xuất trả lại hàng hóa; điều chỉnh kê khai thuế đầu vào tại kỳ phát sinh trả hàng hóa.

Đối với người mua hàng là cá nhân, tổ chức không sử dụng hóa đơn thì trả lại hàng hóa, trả lại hóa đơn chuyển đổi từ HĐĐT bị sai (bản giấy).

Theo Thời Báo Tài Chính
ByTamKhoa

Bộ Tài chính lấy cải cách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển

Bộ Tài chính đã hoàn thiện cơ chế quản lý gắn với chủ trương “kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – hiệu quả”, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa ngành Tài chính trong đó tập trung vào lĩnh vực thuế, hải quan.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Khánh Huyền

Ngày 30/10/2018, hội thảo “Các giải pháp và chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đẩy mạnh hội nhập năm 2018” được Tạp chí Tài chính tổ chức, tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, TP. Hà Nội.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự được nghe các diễn giả trình bày về các giải pháp và kết quả của Bộ Tài chính triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp; bình luận, phân tích những nội dung quan trọng của các chính sách thuế; những quy định mới về hóa đơn điện tử…

Theo ông Trương Huỳnh Thắng – Trưởng phòng Pháp chế thuế, hải quan, Vụ Pháp chế Bộ Tài chính, các giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP đã góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp.

“Các chính sách được xây dựng theo hướng liên thông giữa các bộ, cơ quan liên quan, tập trung vào giảm chi phí đầu vào của DN, dễ hiểu, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho người dân và DN nhằm tạo khung pháp lý thống nhất, đồng bộ, đảm bảo tính minh bạch của thể chế góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN trong việc tiếp cận các nguồn lực, mở rộng cơ hội đầu tư, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính” – ông Thắng nhận định.

Cũng theo ông Thắng, các giải pháp của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP đã góp phần tích cực vào việc cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ DN, hỗ trợ kịp thời, minh bạch thị trường, nâng cao sức cạnh tranh cho DN. Bộ Tài chính  thực hiện hoàn thiện cơ chế quản lý gắn với phương châm “kỷ cương – liêm chính – hành động – sáng tạo – hiệu quả. Đồng thời, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc hiện đại hóa ngành Tài chính, trong đó tập trung vào lĩnh vực thuế, hải quan.

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Văn Phụng – Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) cho biết, thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ, phát triển DN, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính đã triển khai cải cách mạnh mẽ thể chế, chính sách, thủ tục hành chính (TTHC); ứng dụng công nghệ thông tin trong cung cấp dịch vụ cho người nộp thuế; thực hiện công khai minh bạch các TTHC thuế, hỗ trợ người nộp thuế; tăng cường chấn chỉnh và giám sát việc thực thi công vụ của cán bộ thuế, cơ quan thuế; phối hợp với các đơn vị có liên quan để thực hiện cải cách TTHC thuế…

Những cải cách và hiệu quả đã được cộng đồng DN trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế đánh giá cao…

Đề cập tới việc thực hiện hóa đơn điện tử, ông Nguyễn Văn Phụng nhấn mạnh, Nghị định số 119/2018/NĐ-CP được nhận định là bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển dịch sử dụng hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử của Chính phủ.

Nghị định được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý hóa đơn để phòng, chống việc sử dụng hóa đơn bất hợp pháp hoặc sử dụng bất hợp pháp hóa đơn để gian lận, trốn thuế, khấu trừ, hoàn khống thuế giá trị gia tăng hoặc rút tiền thanh toán từ ngân sách nhà nước, đồng thời giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thời gian…

Theo Thời Báo Tài Chính