Hướng dẫn sử dụng đọc hoá đơn trong phần mềm tự động hạch toán Boro AutoAccounting

Người dùng có thể đọc và xử lý hóa đơn theo 2 cách trong phần mềm tự động hạch toán Boro AutoAccounting: đọc từ email chứa hóa đơn và đọc từ thư mục lưu trữ hóa đơn.

1. Đọc hoá đơn từ email .

Bước 1: Vào tab “Hộp thư đến”

Bước 2: Click vào biểu tượng “Tải thư” để tải thư từ email đã thiết lập sẵn

Bước 3: Người dùng tiến hành xử lý email hóa đơn đã tải bằng cách click vào biểu tượng “Đọc thư”

  • Sau khi thực hiện xong phần mềm tự động tải các file hoá đơn xml và pdf về thư mục lưu trữ mà người dùng đã khai báo trước đó.
  • Tại giao diện hộp thư đến, người dùng có thể xem nội dung email, xoá email , di chuyển đến thư mục lưu trữ hoá đơn bằng biểu tượng “Folder” trên thanh công cụ.

2. Đọc hoá đơn từ thư mục lưu trữ

  • Click vào biểu tượng “Thêm hoá đơn” tại tab Tất cả hoặc tab Chờ duyệt.
  • Chọn đường dẫn lưu trữ, nhấn “Nhận” để đọc hóa đơn.
  • Phần mềm tự động kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hoá đơn đã đọc