Phân hệ Quản lý tiền trong eAccounting

ByTamKhoa

Phân hệ Quản lý tiền trong eAccounting

1. Chức năng:

 • Theo dõi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
 • Theo dõi theo tiền VNĐ và ngoại tệ
 • Theo dõi tiền gửi, tiền vay tại nhiều ngân hàng khác nhau
 • Theo dõi số dư tức thời tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại từng tài khoản ở các ngân hàng
 • Theo dõi thanh toán thu chi theo khách hàng, hoá đơn mua bán và theo các khoản mục chi phí…

2. Hệ thống menu của phân hệ quản lý tiền:

 • Cập nhật số liệu
 • Báo cáo liên quan đến tiền
 • Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng

3. Cập nhật phiếu thu tiền mặt và giấy báo có của ngân hàng:

Phiếu thu tiền mặt và giấy báo có của ngân hàng bao gồm các thông tin sau:

 • Loại phiếu thu, được phân thành các loại sau:

1 – Thu tiền chi tiết cho các hoá đơn

2 – Thu của 1 KH

3 – Thu của nhiều KH

4 – Thu khác

 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ
 • MST
 • Người nộp tiền
 • Số dư
 • Tài khoản nợ
 • Ngày hạch toán
 • Ngày lập phiếu thu
 • Số phiếu thu
 • Mã ngoại tệ
 • Tỷ giá giao dịch
 • Tài khoản có
 • Tổng số tiền phát sinh
 • Diễn giải
 • Tổng thanh toán

4. Cập nhật phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ của ngân hàng:

Phiếu chi tiền mặt và giấy báo nợ của ngân hàng bao gồm các thông tin sau:

 • Loại phiếu chi, được phân thành các loại sau:

1 – Chi tiền chi tiết theo hoá đơn

Đọc thêm  Các phân hệ nghiệp vụ và thao tác chung khi sử dụng eAccounting

2 – Chi tiền công nợ cho 1 KH

3 – Chi khác (cho nhiều KH)

4 – Chi khác

 • Mã khách hàng
 • Tên khách hàng
 • Địa chỉ
 • Người nhận tiền
 • Tài khoản có
 • Số phiếu chi
 • Ngày hạch toán
 • Ngày lập phiếu chi
 • Mã ngoại tệ
 • Tỷ giá ghi sổ.

5. Các lưu ý khi nhập phiếu chi có liên quan đến thuế GTGT đầu vào:

 • Chương trình cho phép nhập trực tiếp các thông tin liên quan đến hóa đơn thuế GTGT đầu vào để chuyển vào bảng kê báo cáo thuế về các hóa đơn thuế GTGT đầu vào. Việc cập nhật các thông tin này được thực hiện đối với loại phiếu chi số 4 – Chi khác bằng tiền.
 • Việc cập nhập thông tin về các hóa đơn thuế GTGT có thể thực hiện ở 2 nơi: trực tiếp tại tab hạch toán các chi tiết phát sinh hoặc tại tab các hóa đơn thuế GTGT.
 • Nếu nhập tại tab hạch toán thì thông tin sẽ tự động được chuyển sang tab các hóa đơn thuế GTGT.
 • Việc nhập tại tab hạch toán được sử dụng khi cần hạch toán chi tiết tất cả các chứng từ gốc phát sinh. Còn việc nhập tại tab hóa đơn thuế GTGT được sử dụng khi chỉ cần hạch toán tổng hợp số chi phí phát sinh.
 • Lưu ý là số liệu hạch toán liên quan đến thuế GTGT đầu vào để chuyển vào sổ cái được chương trình lấy từ tab hóa đơn thuế, vì vậy không cần phải hạch toán riêng 1 dòng hạch toán thuế ở tab hạch toán.
 • Khi lưu chứng từ chương trình sẽ kiểm tra số tiền hàng (chi phí) và số tiền thuế GTGT nhập ở phần hạch toán chi tiết và phần hóa đơn thuế. Nếu có sự khác nhau về tiền thuế giữa 2 màn hình nhập liệu thì chương trình sẽ không cho lưu và yêu cầu điều chỉnh lại. Còn đối với trường hợp tiền hàng (chi phí) nếu có sự khác nhau thì chương trình sẽ cảnh báo để kiểm tra lại nếu cần thiết, tuy nhiên chương trình vẫn cho lưu (do có thể có một số chi phí không có hóa đơn thuế).
Đọc thêm  Phân hệ quản lý hệ thống trong eAccounting_Phần 1

6. Báo cáo về tiền mặt và tiền gửi ngân hàng:

Phân hệ kế toán tiền mặt và tiền ngân hàng cung cấp các báo cáo sau:

 • Sổ quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ (in từng ngày)
 • Sổ tiền gửi ngân hàng
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Bảng cân đối phát sinh theo ngày của một tài khoản
 • Sổ chi tiết tiền vay

Phần mềm kế toán eAccounting