Sản phẩm

Phần mềm kế toán
BORO eACCOUNTING

Phần mềm tự động hạch toán
BORO AUTOACCOUNTING

Phần mềm quản lý kho
BORO eINVENTORY

Phần mềm bán hàng
BORO eSALE

Phần mềm quản trị doanh nghiệp
BORO eERP

Phần mềm quản lý bệnh viện
BORO eHIS

PHẦN MỀM KẾ TOÁN BORO eACCOUNTING

Khách hàng tiêu biểu