Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải khai thuế TNDN?

Avatar ByTamKhoa

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc có phải khai thuế TNDN?

(TBTCO) – Theo quy định, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp (DN) , có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của DN.
Ảnh minh họa.

Công ty TNHH Silver Mountain Logistics hoạt động trong lĩnh vực logistic, có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở TP. Hồ Chí Minh. Theo Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC: “Số thuế thu nhập DN tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của DN”.

Công ty TNHH Silver Mountain Logistics đề nghị cơ quan chức năng giải đáp, Chi nhánh của Công ty có phải là “cơ sở sản xuất” hay không? Công ty có phải phân bổ số thuế TNDN phải nộp cho hai địa phương trên không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế trả lời như sau:

Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 quy định: “1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của DN, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của DN kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của DN”.

Đọc thêm  TUYỂN NHÂN VIÊN LẬP TRÌNH WEB

Điều 16 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi Điều 12 Thông tư số 156/2013/TT-BTC như sau:

“Điều 12. Khai thuế TNDN

1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế

a) Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế TNDN cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

b) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

c) Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế TNDN; khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc.

d) Trường hợp người nộp thuế có sơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp hồ sơ khai thuế TNDN, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc.

Đọc thêm  27 ĐIỀU KẾ TOÁN ÍT QUAN TÂM NHƯNG LẠI VÔ CÙNG QUAN TRỌNG

…6. Trường hợp DN có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi đơn vị đóng trụ sở chính thì khi nộp thuế TNDN, DN tại nơi đóng trụ sở chính có trách nhiệm nộp cả phần phát sinh tại nơi đóng trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc”.

Điều 13 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“Số thuế TNDN tính nộp ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc được xác định bằng số thuế TNDN phải nộp trong kỳ nhân (x) tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của DN.

Tỷ lệ chi phí được xác định bằng tỷ lệ chi phí giữa tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc với tổng chi phí của DN. Tỷ lệ chi phí được xác định như sau:

Tỷ lệ chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc = Tổng chi phí của cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc/Tổng chi phí của DN…”.

Các quy định được trích dẫn nêu trên đã hướng dẫn cụ thể về khai thuế TNDN đối với trường hợp DN có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập, đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc hay cơ sở sản xuất. Đề nghị Công ty TNHH Silver Mountain Logistics căn cứ phương thức hoạt động thực tế của Chi nhánh, căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về thuế, liên hệ với cơ quan thuế địa phương để được hướng dẫn thực hiện theo đúng quy định.

Đọc thêm  25 LƯU Ý TRƯỚC KHI LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH, QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2016
Theo Chinhphu.vn