Công văn số 5890/CCT-TTHT ngày 16/09/2020 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử

Avatar ByTamKhoa

Công văn số 5890/CCT-TTHT ngày 16/09/2020 Về việc thực hiện hóa đơn điện tử

.CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ Q. THỦ ĐỨC                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.          —————–                                                                    ——————————-
Số : 5890 /CCT-TTHT                                     Quận Thủ Đức, ngày 16 tháng 09 năm 2020
V/v thực hiện hóa đơn điện tử

.

Kính gửi : Quý doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thủ Đức

.     Căn cứ Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.
   Như vậy, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ (hóa đơn giấy) sẽ hết hiệu lực từ ngày 01/11/2020.
.    Từ ngày 01/11/2020 việc sử dụng hóa đơn sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ Tài chính quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
   Về Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019, chỉ quy định một số nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử và có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/07/2022.
.     Để không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp cần chủ động trong việc chuyển đổi đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử để việc sử dụng hóa đơn được thông suốt.
.     Chi cục Thuế Quận Thủ Đức thông báo cho doanh nghiệp được biết về việc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020. Trường hợp Doanh nghiệp gặp vướng mắc khi sử dụng hóa đơn điện tử, đề nghị liên hệ trực tiếp Chi cục Thuế Quận Thủ Đức – Đội Tuyên truyền hỗ trợ NNT hoặc liên hệ số điện thoại 028.37228593 để được hỗ trợ kịp thời.

Nơi nhận:                                                                                        CHI CỤC TRƯỞNG
– Như trên;
– Lưu VT, TTHTNNT.                                                                                  đã ký

                                                                                                         Nguyễn Văn Vĩnh