Công văn số CV_5327_TCT-KK ngày 15/12/2020 Về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc

Avatar ByTamKhoa

Công văn số CV_5327_TCT-KK ngày 15/12/2020 Về kê khai, tính thuế và phân bổ thuế GTGT cho chi nhánh phụ thuộc