HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁNH TRUNG THU BIẾU TẶNG NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG?

Avatar ByTamKhoa

HẠCH TOÁN CHI PHÍ BÁNH TRUNG THU BIẾU TẶNG NHÂN VIÊN, KHÁCH HÀNG?

Bạn đang băn khoăn không biết khoản chi phí mua bánh trung thu được tính như thế nào? Có được khấu trừ không? Có được đưa vào chi phí tính thuế TNDN không?

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách xử lý chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng.

1.Quy định về chứng từ đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng:

Khi doanh nghiệp cho, biếu tặng bánh trung thu cho khách hàng, nhân viên phải xuất hóa đơn giá trị gia tăng. (Theo quy định tại điều 3 Thông tư 26/2015/TT_BTC)

Các chứng từ doanh nghiệp cần có để được tính chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng vào chi phí hợp lý:

+ Hoá đơn mua bánh

+ Hợp đồng và chứng từ thanh toán qua ngân  hàng

+ Hoá đơn đầu ra (Doanh nghiệp xuất)

+ Quyết định của công ty (Công đoàn) về quà trung thu cho nhân viên (nếu tặng nhân viên)

+ Danh sách nhân viên hoặc khách hàng được nhận có đầy đủ chữ ký xác nhận.

+ Quy chế tài chính, chi tiêu nội bộ… của doanh nghiệp.

2.Tính thuế GTGT đối với chi phí bánh trung thu biếu tặng nhân viên, khách hàng:

” Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại và tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này”. (Theo Khoản 3, Điều 7 Thông tư số 219/2012/TT-BTC)

Hàng cho biếu tặng được khấu trừ thuế GTGT

Đọc thêm  04 chính sách về tiền lương bắt đầu có hiệu lực từ 10/12/2016

” Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ” (Theo điều 14 Thông tư 219/2012/TT-BTC)

– Thuế GTGT đầu vào: được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của bánh trung thu dùng biếu tặng khách hàng, nhân viên (Nếu có đủ chứng từ)

– Thuế GTGT đầu ra: Doanh nghiệp phải kê khai, tính  thuế GTGT đầu ra đối với bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng.

3.Tính thuế TNDN đối với chi phí bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên, khách hàng:

Được quy định tại Thông tư 96/2015/TT_BTC

  • Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng khách hàng được tính vào chi phí được trừ của doanh nghiệp. (Nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ quy định trong phần 1)
  • Chi phí mua bánh trung thu cho, biếu tặng nhân viên cũng được tính vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng chi phí có tính chất phúc lợi cho nhân viên không được quá 1 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp.

4.Hạch toán nghiệp vụ liên quan đến chi phí cho, biếu tặng:

Bên cho biếu tặng:

  • Khi mua bánh trung thu:

Nợ TK 152,153,156,211…

Nợ TK 133

.         Có TK 111,112,131

  • Khi cho, biếu tặng bánh trung thu:

Tặng khách hàng:

Đọc thêm  Hướng dẫn đăng ký hóa đơn điện tử có mã xác thực

Ghi nhận chi phí:

Nợ TK 641 (Nếu DN áp dụng theo Thông tư 200)

Nợ TK 6421 (Nếu DN áp dụng theo QĐ 48)

.         Có TK 152,153,156,211…

Doanh nghiệp phải kê khai thuế GTGT đầu ra, ghi tăng phần chênh lệch của giá vốn và giá xuất cho, biếu tặng của bánh trung thu.

Nợ TK 641

.       Có TK 511: Chênh lệch giá xuất biếu tặng lớn hơn giá vốn (nếu có)

.       Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp.(tính trên giá xuất biếu tặng)

Tặng nhân viên:

Chi phí để mua bánh trung thu tặng Cán bộ, Công nhân viên được lấy từ Qũy Khen thưởng, Phúc lợi.

Ghi nhận doanh thu được trả từ Qũy Khen thưởng, phúc lợi của doanh nghiệp:

Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)

.         Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

.         Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Ghi nhận giá vốn hàng bán đối với bánh trung thu dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

.         Có các TK 152, 153, 155, 156

Bên nhận:

Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.

.        Có TK 711

Vì bên nhận không phải thanh toán ( không có chứng từ thanh toán) nên không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hàng cho, biếu tặng.

Đọc thêm  TỔNG HỢP ĐIỂM MỚI 07 LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2017

Nguồn:ST