Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Danh sách giá bán

 • Thao tác:
 • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa” hoặc “ Xuất excel” mà người dùng muốn
 • Thêm mới: Nhấn phím F4 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Ngày: ngày bán hàng hóa, vật tư
 • Mã vật tư: Trường hợp người dùng nhớ mã thì gõ mã, không nhớ mã người dùng bỏ trống và nhấn enter thì phần mềm sẽ hiện ra màn hình chi tiết tên các loại hàng hóa/vật tư để người dùng chọn.
 • Mã khách hàng: Trường hợp người dùng nhớ mã thì gõ mã, không nhớ mã người dùng bỏ trống và nhấn enter thì phần mềm sẽ hiện ra màn hình chi tiết tên khách hàng để người dùng chọn.
 • Giá bán: Giá bán bằng tiền VNĐ
 • Giá bán nt: Giá bán bằng tiền ngoại tệ
 • Chỉnh sửa: Chọn giá bán cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
 • Xóa: Chọn giá bán cần xóa, nhấn phím F8 hoặc biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

 • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.
Previous Danh sách bộ phận/Nhân viên bán hàng
Next Danh sách giá mua
Danh mục