Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Danh sách lý do tăng giảm công cụ

 • Chức năng:
 • Dùng để khai báo lý do tăng giảm công cụ sử dụng
 • Thao tác:
 • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “In” hoặc “Xuất excel” mà người dùng muốn
 • Thêm mới: Nhấn phím F4 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Loại tăng giảm: 1 – tăng công cụ, 2 – giảm công cụ
 • Mã tăng giảm: là dãy các ký tự được đặt theo quy tắc không dấu, không trùng nhau và không chứa ký tự đặc biệt
 • Tên tăng giảm: người dùng tự khai báo
 • Chỉnh sửa: Chọn mã tăng giảm công cụ cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
 • Xóa: Chọn mã tăng giảm công cụ cần xóa, nhấn phím F8 hoặc biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

 • In:  Để in danh sách mã tăng giảm công cụ thì người dùng nhấn phím “F7” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Người dùng có thể lựa chọn các thao tác, xem , in, tệp pdf,…… bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thao tác vừa thực hiện.

 • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.

Previous Danh sách loại công cụ
Next Danh sách nguồn vốn
Danh mục