Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Danh sách vụ việc

 • Chức năng:
 • Quản lý hàng hóa theo vụ việc
 • Thao tác:
 • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “Gộp mã”, hoặc “ Xuất excel” mà người dùng muốn
 • Thêm mới: Nhấn phím F4 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Mã vụ việc: người dùng tự đặt theo quy tắc không dấu, không khoảng cách, không chứa ký tự đặc biệt, không trùng nhau
 • Tên vụ việc: do người dùng tự đặt
 • Tên 2: Tên tiếng Anh, có thể nhập hoặc bỏ trống
 • Khách hàng: Người dùng có thể nhập trực tiếp nếu nhớ mã khách hàng, trường hợp người dùng không nhớ mã gõ ký tự đặc biệt * hoặc / nhấn enter để chương trình hiển thị danh sách khách hàng cho người dùng lựa chọn
 • Bộ phận KD/Bộ phận TH: thực hiện tương tự trường khách hàng.
 • Ngày bắt đầu/ngày kết thúc: người dùng nhập thời gian thực hiện vụ việc
 • Tiền nguyên tệ: nhập đồng tiền hạch toán
 • Giá trị hợp đồng/số HĐ/ngày HĐKT: khai báo theo thông tin hợp đồng
 • Nội dung HĐ: nhập nội dung chi tiết
 • Phân nhóm: người dùng lựa chọn kiểu phân nhóm nếu có.
 • Ghi chú: dùng để ghi thêm một số thông tin (nếu có)
 • Ngày khởi công/ngày ký BBBG/Ngày TLHĐ: người dùng tự khai báo
 • Chỉnh sửa: Chọn vụ việc cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
 • Xóa: Chọn vụ việc cần xóa, nhấn phím F8 hoặc biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

 • Gộp mã: dùng để gộp 2 vụ việc thành 1 do người dùng tạo 2 lần với 2 mã khác nhau, người dùng nhấn phím F6 hoặc biểu tượng

 • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.

Previous Danh sách tài khoản lũy kế vụ việc
Danh mục