Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Khai báo giảm tài sản

  • Thao tác:
  • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Thêm mới”, “Sửa”, “Xóa”, “Xuất Excel” mà người dùng muốn
  • Thêm mới: Nhấn biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

  • Mã tài sản: Người dùng chọn mã tài sản cần khai báo. Trường hợp không nhớ mã người dùng bỏ trống và nhấn enter thì phần mềm sẽ hiện ra màn hình chi tiết danh sách tài sản để người dùng chọn.
  • Mã giảm: thực hiện tương tự trường mã tài sản
  • Số chứng từ: người dùng tự nhập
  • Lý do: nhập lý do giảm tài sản
  • Chỉnh sửa: Chọn tài sản giảm cần chỉnh sửa, nhấn biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.
  • Xóa: Chọn tài sản xóa, nhấn biểu tượng . Màn hình sẽ hiện thông báo “Bạn có chắc chắn muốn xóa item hiện tại”. bấm nút “Nhận” để xóa, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy thao tác xóa

  • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.

Previous Điều chuyển bộ phận sử dụng
Next Khai báo hệ số phân bổ khấu hao theo vụ việc
Danh mục