Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Sửa lại số tiền phải thu của các hóa đơn

  • Thao tác:

  • Người dùng nhập thời gian tìm hóa đơn để chỉnh sửa
  • Khách hàng: chọn khách hàng cần chỉnh sửa số tiền, Trường hợp người dùng nhớ mã thì gõ mã, không nhớ mã người dùng bỏ trống và nhấn enter thì phần mềm sẽ hiện ra màn hình chi tiết tên khách hàng để người dùng chọn. Trường hợp người dùng muốn cập nhật nhiều khách hàng thì bỏ trống trường khách hàng
  • Mã chi nhánh: người dùng chọn mã chi nhánh cần nhập nhập liệu
  • Nhấn “Tìm” để tiếp tục thực hiện, nhấn “đóng” để hủy bỏ việc khai báo
  • Tại màn hình chính, người dùng có thể thực hiện các thao tác “Sửa”, “Tìm kiếm” hoặc “ Xuất excel” mà người dùng muốn
  • Chỉnh sửa: Chọn hóa đơn cần chỉnh sửa, nhấn phím F3 hoặc biểu tượng . Người dùng khai báo các thông tin cần chỉnh sửa, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa chỉnh sửa.

  • Tìm kiếm:  Để lọc tìm hóa đơn/khách hàng người dùng nhấn phím F5 hoặc biểu tượng .Chương trình sẽ hiện ra màn hình cập nhật ban đầu

  • Xuất Excel:  Để xuất ra file Excel người dùng nhấn phím “F9” trên bàn phím hoặc biểu tượng . Sau đó người dùng nhập tên muốn lưu và nơi lưu rồi nhấn nút “Save” nếu muốn lưu hay nhấn “Cancel” nếu muốn hủy.

Previous Phiếu nhập hàng bán bị trả lại
Next Tích hợp hóa đơn điện tử
Danh mục