Thời hạn sử dụng Hóa đơn giấy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Avatar ByTamKhoa

Thời hạn sử dụng Hóa đơn giấy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo đó, hóa đơn giấy sẽ chỉ được sử dụng đến hết ngày 30/6/2022, từ ngày 1/7/2022 chính thức bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử.

Nội dung tóm tắt của nghị định123 như sau:

Bỏ quy định bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử từ 1/11/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 về quy định về hoá đơn điện tử, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022

👉 Căn cứ vào:
+ Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
+ Nghị định 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 quy về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có mã của cơ quan thuế
+ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

👉 Theo đó:
Bắt buộc sử dụng HĐĐT từ ngày 1/7/2022. Nhà nước khuyến khích sử dụng hình thức HĐĐT trước ngày 1/7/2022. Tùy theo cơ sở hạ tầng của các chi cục thuế quản lý.
Nếu cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin học phổ cập đầy đủ thì áp dụng sớm HĐĐT
Nếu cơ sở hạ tầng chưa đủ triển khai sớm thì hạn chót ngày 01/7/2022

HĐĐT vẫn được phép lập kèm bảng kê đính kèm (tại Điều 10. Nghị định 123/2020/NĐ-CP Nội dung của hóa đơn).

Ngày ký HĐĐT khác ngày lập HĐĐT thì căn cứ vào ngày lập HĐĐT để kê khai.

Các đơn vị còn hoá đơn giấy dùng hết hoá đơn giấy rồi phát hành hoá đơn điện tử sau.
⇒Sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử
Không phải hủy hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 (bãi bỏ khoản 2 và khoản 4 Điều 35 Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử)
⇒Trong thời gian từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/06/2022, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.
⇒Trong thời gian nêu trên, đơn vị có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định 04/2014/NĐ-CP

Ngoài ra, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP cũng quy định rõ, đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến này 30/6/2022, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định 04/2014/NĐ-CP thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu trên.

Nguồn: st

Xem toàn bộ tại đây: Nghị định 123/2020/NĐ-CP