Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Báo cáo hàng xuất

Chức năng:

 • Được sử dụng để theo dõi các báo cáo hàng hóa xuất kho.
 • Thao tác:
 • Tất cả các mẫu báo cáo đều có chung các thao tác giống nhau
 • Người dùng muốn xem báo cáo theo tiêu chí nào thì nhập tiêu chí đó trong màn hình lọc chứng từ.
 • Nếu muốn xem tất cả các phiếu nhập thì người dùng bỏ trống các trường.

 • Từ ngày/đến ngày: chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
 • Loại phiếu xuất: chọn 1- Xuất bán, 4 – Xuất nội bộ, 5 – Xuất điều chuyển kho, 6 – Xuất trả lại nhà cung cấp, 9 – Xuất khác, bỏ trống – xem tất cả các phiếu
 • Chứng từ: có thể chọn số chứng từ muốn xem
 • Mã khách: xem chi tiết một khách thì gõ mã khách, người dùng nhớ mã thì gõ mã, không nhớ mã nhấn phím “F5” để tìm kiếm. Trường hợp người dùng muốn xem chi tiết nhiều khách thì bỏ trống trường mã khách
 • Mã vụ việc/mã kho: thực hiện tương như như trường mã khách
 • Mã dạng nx: là mã tài khoản
 • Mã chi nhánh: chọn chi nhánh cần xem
 • Sau khi khai báo các thông tin, nhấn “Nhận” để chương trình thực hiện, nhấn “Hủy” để hủy các thông tin vừa khai báo.

 • Tab trên: thông tin chung về chứng từ
 • Tab dưới: thông tin chi tiết về loại vật tư, giá, số lượng…..
 • Tại đây người dùng có thể đổi kiểu xem bằng phím “F10” và thực hiện các thao tác: xem chứng từ, in, xuất excel,…và tính tổng bằng cách chọn cột cần tính tổng rồi nhấn biểu tượng

Danh mục