Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
< Tất cả
Print

Chuyển số liệu ra

Chức năng:

  • Chức năng chuyển số liệu ra có thể dùng để gửi số liệu cho đơn vị mẹ, chuyển số liệu từ bản nội bộ sang bản thuế mà không cần nhập liệu lại hoặc để lưu trữ (backup) số liệu.
  • Thao tác:
  • Người dùng khai báo các thông tin, bấm nút “Nhận” để lưu, hoặc nút “Hủy” nếu muốn hủy các thông tin vừa khai báo.

  • Từ ngày/đến ngày: chọn thời gian cần chuyển số liệu
  • Mã chi nhánh: chọn mã chi nhánh cần chuyển số liệu
  • Tên file lưu: click chọn biểu tượng để đặt tên file và nơi lưu trữ
  • Chọn loại phiếu/danh mục/số dư đk: người dùng muốn xuất excel tất cả các loại phiếu/danh mục/ số dư đầu kỳ thì tick chọn .

Trường hợp người dùng chỉ chọn một vài loại phiếu/danh mục/số dư đầu kỳ thì click chọn biểu tượng , chương trình sẽ chạy ra màn hình chi tiết các loại phiếu/danh mục/số dư đầu kỳ để người dùng lựa chọn. Sau khi chọn xong, người dùng nhấm phím Esc.

Next Chuyển số liệu vào
Danh mục